Besluit 2016/815 - Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de EU, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de EG en tot het Protocol van 27 september 1996, het Protocol van 29 november 1996, en het Tweede Protocol van 19 juni 1997 daarbij

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 24 mei 2016 gepubliceerd en is op 25 mei 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2016/815 van de Raad van 17 mei 2016 betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en tot het Protocol van 27 september 1996, het Protocol van 29 november 1996, en het Tweede Protocol van 19 juni 1997 daarbij

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2016/815 of 17 May 2016 concerning the accession of Croatia to the Convention, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests and to the Protocol of 27 September 1996, the Protocol of 29 November 1996 and the Second Protocol of 19 June 1997 thereto
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2016/815
Origineel voorstel COM(2015)458 NLEN
Celex-nummer i 32016D0815

3.

Key dates

Document 17-05-2016; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 24-05-2016; PB L 133 p. 9-10
Inwerkingtreding 25-05-2016; in werking datum publicatie +1 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

24.5.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/9

 

BESLUIT (EU) 2016/815 VAN DE RAAD

van 17 mei 2016

betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en tot het Protocol van 27 september 1996, het Protocol van 29 november 1996, en het Tweede Protocol van 19 juni 1997 daarbij

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië, en met name artikel 3, leden 4 en 5,

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (2) („de Overeenkomst”) is op 26 juli 1995 ondertekend en is op 17 oktober 2002 in werking getreden.

 

(2)

De Overeenkomst is aangevuld met het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (3) („het Protocol van 27 september 1996”) en het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (4) („het Protocol van 29 november 1996”), die beide op 17 oktober 2002 in werking zijn getreden.

 

(3)

De Overeenkomst is verder aangevuld met het Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (5) („het Tweede Protocol van 19 juni 1997”), dat op 19 mei 2009 in werking getreden.

 

(4)

In artikel 3, lid 4, van de Akte van toetreding van Kroatië („de Akte van toetreding”) is bepaald dat Kroatië toetreedt tot de in bijlage I bij die akte opgesomde overeenkomsten en protocollen. Deze overeenkomsten en protocollen omvatten onder andere de Overeenkomst, het Protocol van 27 september 1996, het Protocol van 29 november 1996 en het Tweede Protocol van 19 juni 1997. De overeenkomst en deze protocollen dienen ten aanzien van Kroatië in werking te treden op de door de Raad bepaalde datum.

 

(5)

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de Akte van toetreding, beslist de Raad om de vereiste aanpassingen in verband met de toetreding van Kroatië aan te brengen aan de in bijlage I bij de Akte van toetreding opgesomde overeenkomsten en protocollen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst, het Protocol van 27 september 1996, het Protocol van 29 november 1996 en het Tweede Protocol van 19 juni 1997 treden ten aanzien van Kroatië in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit.

Artikel 2

De vertalingen in de Kroatische taal van de Overeenkomst (6), het Protocol van 27 september 1996 (7), het Protocol van 29 november 1996 (8) en het Protocol van 19 juni 1997 (9) zijn authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies van de Overeenkomst en van deze protocollen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 mei 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

M.H.P. VAN DAM

 

  • (1) 
    Advies van 25 februari 2016 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.