Tweede nota van wijziging - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

Deze nota van wijziging is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 34158 (R2048) - Initiatiefvoorstel Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging
Document­datum 13-06-2016
Publicatie­datum 13-06-2016
Nummer KST3415811
Kenmerk 34158 R2048, nr. 11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 158 (R 2048) Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 juni 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt «laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen» vervangen door: informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen.

B

In de beweegreden wordt «om de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van een verdrag uit te sluiten bij verdragen met een ieder verbindende bepalingen» vervangen door: teneinde de Staten-Generaal te informeren over een ieder verbindende bepalingen van verdragen.

C

Artikel I komt te luiden:

ARTIKEL I

Artikel 2 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:
  • 2. 
    Bij de voorlegging van een verdrag ter goedkeuring als bedoeld in het eerste lid wordt aangegeven of het verdrag naar het oordeel van de regering bepalingen bevat die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden en, indien dit het geval is, welke bepalingen het betreft.
  • 2. 
    In het derde lid (nieuw) wordt «Gelijktijdig daarmee worden zij» vervangen door: Tegelijk met de voorlegging, bedoeld in het eerste lid, worden verdragen.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat bij ieder verdrag dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Staten-Generaal, wordt aangegeven of het verdrag naar het oordeel van de regering bepalingen bevat die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden als bedoeld in artikel 93 van de Grondwet en zo ja, welke bepalingen het betreft. Deze verplichting geldt zowel voor verdragen die ter uitdrukkelijke goedkeuring worden voorgelegd als voor verdragen die ter stilzwijgende goedkeuring worden voorgelegd. De Staten-Generaal kan deze informatie gebruiken in het parlementaire debat over de verdragen. Bij verdragen die ter stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd, kan de geleverde informatie een extra reden zijn voor de Staten-Generaal om de stilzwijgendheid te doorbreken. Uiteraard is het in laatste instantie aan de rechter om in individuele gevallen te oordelen of een specifieke bepaling een ieder verbindend is of niet.

Taverne


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.