Besluit 2016/1876 - Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Moldavië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 22 oktober 2016 gepubliceerd en is op 13 oktober 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2016/1876 van de Raad van 13 oktober 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2016/1876 of 13 October 2016 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2016/1876
Origineel voorstel COM(2016)453 NLEN
Celex-nummer i 32016D1876

3.

Key dates

Document 13-10-2016; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 22-10-2016; PB L 288 p. 16-48
Inwerkingtreding 13-10-2016; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

22.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/16

 

BESLUIT (EU) 2016/1876 VAN DE RAAD

van 13 oktober 2016

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (1) (de „overeenkomst”), is op 1 juli 2016 in werking getreden.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 173 van de overeenkomst moet de Republiek Moldavië geleidelijk komen tot conformiteit met het desbetreffende acquis van de Unie, overeenkomstig de bepalingen van bijlage XVI bij de overeenkomst.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 273 van de overeenkomst moet de Republiek Moldavië er zorg voor dragen dat haar wetgeving inzake overheidsopdrachten geleidelijk in overeenstemming wordt gebracht met het desbetreffende acquis van de Unie, overeenkomstig de bepalingen van bijlage XXIX bij de overeenkomst.

 

(4)

Verschillende handelingen van de Unie die zijn opgesomd in de bijlagen XVI en XXIX bij de overeenkomst, zijn sedert de parafering van de overeenkomst op 29 november 2013 gewijzigd, herschikt of ingetrokken door nieuwe handelingen van de Unie. Sommige handelingen van de Unie die zijn opgesomd in bijlage XVI bij de overeenkomst, zijn ook opgenomen in andere bijlagen. Teneinde de verplichtingen duidelijk te maken, is het passend de termijnen voor aanpassing aan die handelingen op elkaar af te stemmen.

 

(5)

Overeenkomstig artikel 269 van de overeenkomst worden de drempelwaarden voor overheidsopdrachten neergelegd in bijlage XXIX-A bij de overeenkomst, geregeld herzien, te beginnen in het jaar van inwerkingtreding van de overeenkomst.

 

(6)

Voorts is het passend rekening te houden met de vooruitgang die de Republiek Moldavië heeft geboekt bij de aanpassing aan het acquis van de Unie, en bepaalde termijnen te wijzigen.

 

(7)

De bijlagen XVI en XXIX moeten derhalve worden geactualiseerd om rekening te houden met de ontwikkeling van het daarin genoemde acquis van de Unie en moeten de in bijlage XXIX-A bij de overeenkomst opgenomen drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden herzien.

 

(8)

Overeenkomstig artikel 269 van de overeenkomst moet de herziening van de drempelwaarden in bijlage XXIX-A bij de overeenkomst worden goedgekeurd door het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.

 

(9)

Overeenkomstig artikel 436, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

 

(10)

Artikel 1 van Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad van 16 december 2014 delegeert aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de bevoegdheid tot actualisering of wijziging van de handelsgerelateerde bijlagen bij de overeenkomst, waaronder bijlage XVI inzake hoofdstuk 3 (Technische handelsbelemmeringen, normalisatie, metrologie, accreditatie en conformiteitsbeoordeling) en bijlage XXIX inzake hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten) van titel V (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst.

 

(11)

Daarom is het passend het standpunt van de Unie met betrekking tot de actualisering van bijlage XVI en bijlage XXIX bij de overeenkomst die moet...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.