Voorstel van wet - Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34595 - Samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 31-10-2016
Publicatie­datum 31-10-2016
Nummer KST345952
Kenmerk 34595, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 595 Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Zevenaar ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Zevenaar wordt de op te heffen gemeente Zevenaar aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar wordt de nieuwe gemeente Zevenaar aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. 
   artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
  • b. 
   artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
  • c. 
   artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

De bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Onder Gelderland-Zuid vervalt «Groesbeek, » en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Berg en Dal, .
 • 2. 
  Met ingang van de datum van herindeling vervalt onder Gelderland-Midden: «Rijnwaarden, ».

Artikel 6

In de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet vervalt in de rij bij kieskringnummer 6 «Groesbeek, » en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Berg en Dal, .

Artikel 7

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dit koninklijk besluit kan aan artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van deze wet terugwerkende kracht worden verleend tot en met 2 januari 2016.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Kaart, genoemd in artikel 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.