Schriftelijke vragen inzake Basisregistratie personen (BRP)

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2016, 3:33.
 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel ‘Een skelettransplantatie voor de BRP’, op de website Computable.nl van 7 december 2016?
 • 2. 
  Wat is uw oordeel over de in dit artikel getrokken conclusie, dat bij het uitfaseren van de codegeneratoren in feite het gehele skelet van het BRP systeem in ontwikkeling is vervangen?
 • 3. 
  Waarom is in de voortgangsrapportage BRP de uitfasering van de codegeneratoren gepresenteerd als een logische stap in het project en slechts als een verbetering, terwijl het in feite een wezenlijke wijziging van het project behelst en het gevolg is van het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van KPMG?
 • 4. 
  Hoe past de uitfasering van de codegeneratoren in de afspraak met de Kamer - op basis van het overgenomen advies van het BIT- dat nieuwe wijzigingen pas worden doorgevoerd nadat het huidige (lees d.d. oktober 2015) programma operatie BRP is afgerond en alle GBA aansluitingen zijn uitgefaseerd?
 • 5. 
  Hoe komt het dat in de bijlage bij de Kamerbrief van 25 november 2016 onder punt 9. ‘Status implementatie aanbevelingen BIT’ wél wordt vermeld dat er wijzigingen in het project zijn uitgevoerd op verzoek van de Kamer, maar dat daar de uitfasering van de codegeneratoren niet als wijziging wordt vermeld?
 • 6. 
  Welke inschattingen heeft u bij het besluit tot uitfasering van de codegeneratoren gemaakt over de verwachte verbetering van de functionaliteit van het systeem, het benodigde extra budget en de eventueel benodigde extra tijd?
 • 7. 
  Hoe komt het dat u tijdens het debat over de begroting BZK voor 2017 heeft aangegeven dat de uitfasering van de codegeneratoren mogelijk tot uitloop en tot extra kosten kan leiden, terwijl dit in de voortgangsrapportage april-oktober 2016 (Kamerbrief van 25 november 2016, Kamerstuk 27 859-97, met bijlagen) nog niet is vermeld?
 • 8. 
  Wat is uw oordeel over de ‘lappendeken’ van software, zoals gesteld in het artikel, met de conclusie dat er straks een systeem staat dat al bij invoering zeer slecht onderhoudbaar zal zijn?
 • 9. 
  Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk , maar in ieder geval vóór het Kerstreces te beantwoorden?