Jachtbeperking opgeheven

Met dank overgenomen van R.J. (Rudmer) Heerema i, gepubliceerd op vrijdag 9 december 2016, 3:02.

Vanwege de vogelgriep was er een tijdelijk jachtverbod ingesteld. Er was echter geen wetenschappelijke onderbouwing waarom de jacht wel werd verboden maar de vogels wel nog steeds verjaagd mochten worden met laserkanonnen.

De onderstaande schriftelijke vragen hebben wij gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

2016Z22344

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de Staatsecretaris van Economische Zaken over het bericht «Update vogelgriep: beperkingen jacht nog van kracht» (ingezonden 28 november 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Update vogelgriep: beperkingen jacht nog van kracht»?1

Vraag 2

Is de inperking van de jacht een Nederlandse maatregel of wordt deze ook in landen om ons heen toegepast? Indien het alleen een Nederlandse maatregel is, bent u bereid om er in Brussel voor te pleiten deze maatregel ook de andere EU-lidstaten te laten gelden, zeker nu in Duitsland de hoogpathogene vogelgriep zich steeds verder uitbreidt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wat is de reden dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen jacht in waterrijke gebieden en jacht in bosrijke gebieden?

Vraag 4

Is er onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat inperkende maatregelen voor de jacht een positief effect hebben op het voorkomen van de verspreiding van vogelgriep? Zo ja, wilt u dit onderzoek met de Kamer delen?

ede dankzij deze vragen is het jachtverbod uit de regeling landelijke maatregelen vogelgriep geschrapt. Wil je meer hierover weten? Lees dan de onderstaande link:

https://www.jagersvereniging.nl/update-vogelgriep-0912-ministerie-economische-zaken-schrapt-jachtverbod/