Besluit 2016/2355 - Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Moldavië over de vaststelling van een lijst van arbiters

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 21 december 2016 gepubliceerd en is op 12 december 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2016/2355 van de Raad van 12 december 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, over de vaststelling van een lijst van arbiters

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2016/2355 of 12 December 2016 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, as regards the establishment of a list of arbitrators
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2016/2355
Origineel voorstel COM(2016)649 NLEN
Celex-nummer i 32016D2355

3.

Key dates

Document 12-12-2016; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 21-12-2016; PB L 348 p. 56-59
Inwerkingtreding 12-12-2016; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

21.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 348/56

 

BESLUIT (EU) 2016/2355 VAN DE RAAD

van 12 december 2016

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, over de vaststelling van een lijst van arbiters

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (1) („de overeenkomst”), is op 1 juli 2016 in werking getreden.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 404, lid 1, van de overeenkomst dient het in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst bedoelde Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst een lijst vast te stellen van ten minste 15 personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden.

 

(3)

Er werd tussen de partijen overlegd over een ontwerplijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden. Overeenkomstig artikel 404, lid 1, van de overeenkomst bevat deze lijst vijf kandidaat-arbiters die door de Unie worden voorgedragen, vijf kandidaat-arbiters die door de Republiek Moldavië worden voorgedragen en vijf onderdanen van derde landen die als voorzitter van een arbitragepanel kunnen optreden.

 

(4)

Het is passend het namens de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunt vast te stellen over de lijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken in te nemen standpunt over de vaststelling van een lijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van dat comité.

Kleine technische verbeteringen van het ontwerpbesluit kunnen zonder nader besluit van de Raad worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.

Artikel 2

Na vaststelling wordt het besluit van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 12 december 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

  • G. 
    MATEČNÁ
 

 

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/2016 VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-REPUBLIEK MOLDAVIË IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN

van …

betreffende het vaststellen van een lijst van arbiters als bedoeld in artikel 404, lid 1, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

HET ASSOCIATIECOMITÉ IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN,

Gezien de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, en met name artikel 404, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.