Schriftelijke vragen over de derde beoordeling voor het mogen houden van zoogdieren in drie jaar door dit kabinet

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op donderdag 22 december 2016.
 • 1. 
  Bent u zich bewust van de onzekerheid die u creëert voor dierliefhebbers van bijzondere zoogdieren die nu met de derde beoordeling in drie jaar voor een derde keer vrezen hun dieren niet meer te mogen houden?
 • 2. 
  Kunt u toelichten wat het doel is van de positieflijst zoogdieren en feitelijk onderbouwen welke problemen u met deze lijst oplost?
 • 3. 
  Kunt u aangeven wat er mis was met uw uitgewerkte criteria en eerste positieflijst van 19 juni 2013 (Kamerstuk 31389, nr. 141)?
 • 4. 
  Beaamt u dat uw eerste positieflijst alleen een ambtelijke en wetenschappelijke vingeroefening is gebleven omdat onvoldoende inzichtelijk was op basis waarvan een risicoinschatting had plaatsgevonden (Kamerstuk 31389, nr. 145)?
 • 5. 
  Kunt u aangeven wat er mis was met uw uitgewerkte criteria en Positieflijst van 1 februari 2015 (Documentnr. 2015D02815)?
 • 6. 
  Klopt het dat u verwachtte dat de beoordeling van soorten zou worden voorgezet na uw nadere verduidelijking (2015D41634) als gevraagd door de Positieflijst Advies Commissie (verder PAC)(Kamerstuk 28286, nr. 848)? Naar aanleiding waarvan werd de door u verwachtte voortzetting van de beoordeling niet doorgezet?
 • 7. 
  Kunt u aangeven op welke punten en waarom de beoordelingsmethode is gewijzigd (Kamerstuk 2828, nr. 859)?
 • 8. 
  Kunt u toelichten op welke wijze de beoordelingsmethode isgewijzigd ten aanzien van het toepassen van het voorzorgsbeginsel? Betreedt u nu met de huidige herbeoordeling op basis van een ruimere toepassing van het voorzorgsbeginsel dezelfde valkuil als in 2013? Zo nee, waarom niet?
 • 9. 
  Kunt u de Kamer inzicht geven in het advies van de landsadvocaat over de verduidelijking die was gevraagd door de PAC (Kamerstuk 28286, nr. 848)? Heeft u de landsadvocaat ook om advies gevraagd over de wijziging van de beoordelingsmethode als genoemd in uw brief van 22 april 2016 (Kamerstuk 28286, nr. 856)? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?
 • 10. 
  Kunt u aangeven waarom alle al beoordeelde soorten opnieuw beoordeeld dienden te worden na de aanpassing van de beoordelingsmethode?
 • 11. 
  Kunt u toelichten of en op basis waarvan de staatssecretaris kan afwijken van het advies van de PAC en het advies van de Positieflijst Expert Commissie?
 • 12. 
  Kunt u aangeven hoe klachten van burgers over de werkwijze van uw ministerie inzake de positieflijst worden behandeld en klopt het dat deze niet via de daarvoor bestemde interne klachtenprocedure van EZ worden afgehandeld? Zo ja, waarom?
 • 13. 
  Vindt u ook niet dat de onzekerheid voor houders van bijzondere dieren door drie beleidswijzingen in drie jaar zonder dat zij goed bij het herbeoordelingsproces betrokken worden onredelijk is? Bent u bereid de vertegenwoordigers van houders van bijzondere dieren te betrekken bij het herbeoordelingsproces en het opstellen van houderij voorschriften?