Verordening 2016/2339 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 23 december 2016 gepubliceerd en is op 24 december 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2016/2339 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2016/2339 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code, as regards goods that have temporarily left the customs territory of the Union by sea or air
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2016/2339
Origineel voorstel COM(2016)477 NLEN
Celex-nummer i 32016R2339

3.

Key dates

Document 14-12-2016; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 23-12-2016; PB L 354 p. 32-34
Ondertekening 14-12-2016
Inwerkingtreding 24-12-2016; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 354/32

 

VERORDENING (EU) 2016/2339 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 december 2016

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Om de handelsstromen te vergemakkelijken, sluit artikel 136 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad (2) de toepassing van sommige bepalingen van die verordening uit op goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk hebben verlaten bij vervoer tussen twee Uniehavens of -luchthavens zonder tussenstop buiten het douanegebied van de Unie. Die bepalingen betreffen de verplichting tot het indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen, de verplichting tot kennisgeving van de aankomst van een zeeschip of van een luchtvaartuig, de verplichting om de goederen naar bepaalde plaatsen over te brengen en deze op de plaats van lossing of overlading bij de douane aan te brengen, en tijdelijke opslag.

 

(2)

Er is dus geen rechtsgrondslag om te eisen dat goederen die worden gelost of overgeladen, moeten worden aangebracht op de plaats waar zij het douanegebied van de Unie opnieuw binnenkomen nadat zij dat tijdelijk hebben verlaten. Wanneer goederen niet worden aangebracht, kan het voor de douaneautoriteiten moeilijker zijn om toezicht te waarborgen op de betrokken goederen, en bestaat er een risico dat de invoerrechten en andere heffingen niet correct worden geheven en dat niet-fiscale maatregelen zoals veterinaire en fytosanitaire controles niet naar behoren worden toegepast.

 

(3)

Artikel 136 van Verordening (EU) nr. 952/2013 moet daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de verschillende situaties van niet-Uniegoederen en Uniegoederen.

 

(4)

Om een doeltreffend douanetoezicht op niet-Uniegoederen te waarborgen, moeten de bepalingen betreffende de verplichting om de goederen naar bepaalde plaatsen over te brengen, deze bij lossing of overlading bij de douane aan te brengen, en op toestemming te wachten voordat de goederen worden gelost of overgeladen, alsook de bepalingen betreffende tijdelijke opslag, van toepassing blijven op niet-Uniegoederen. Artikel 136 van Verordening (EU) nr. 952/2013 moet daarom worden gewijzigd zodat wordt bepaald dat alleen de regels betreffende de verplichting tot het indienen van de summiere aangifte bij binnenbrengen en de verplichting tot kennisgeving van de aankomst van een zeeschip of van een luchtvaartuig zijn uitgesloten ten aanzien van niet-Uniegoederen.

 

(5)

Om een doeltreffend toezicht op Uniegoederen te waarborgen, moet in artikel 136 van Verordening (EU) nr. 952/2013 een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie van Uniegoederen waarvan de status moet worden aangetoond overeenkomstig artikel 153, lid 2, van die verordening en die van Uniegoederen die hun status hebben behouden krachtens artikel 155, lid 2, van die verordening.

 

(6)

Ten aanzien van Uniegoederen waarvan de status moet worden aangetoond overeenkomstig artikel 153, lid 2, van Verordening (EU) nr. 952/2013, mag enkel de toepassing van de regels betreffende de verplichting tot het indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen en de verplichting tot kennisgeving van de aankomst van een zeeschip of van een luchtvaartuig worden uitgesloten om passend douanetoezicht mogelijk te maken.

 

(7)

De...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.