Vragen van de leden Geurts, van Helvert en Ronnes aangaande stuw bij Grave

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op maandag 9 januari 2017.

Vragen van de leden van Helvert, Geurts en Ronnes (allen CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu inzake de stuw bij Grave.

 • 1. 
  Kent u de berichten ‘Grote problemen voor binnenvaart door kapotte stuw bij Grave’ en 'Laag waterpeil in de Maas kan gevaarlijk zijn voor de dijken' beiden van NOS.nl 1)?
 • 2. 
  Is bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?
 • 3. 
  Kunt u aangeven hoe groot de gevolgen zijn voor de binnenvaart, zowel in aantallen schepen als in verlies in reistijd door omvaren?
 • 4. 
  Kunt u aangeven in welke mate de binnenvaart hierdoor schade leidt en heeft u daarover al overleg gevoerd met de brancheorganisatie voor de binnenvaart? Zo ja, wat is daar de uitkomst van?
 • 5. 
  Is reeds bekend hoe lang de stremmingen gaan duren en in hoeverre is de wijze van herstel van de stuw bepalend voor de duur van de stremmingen?
 • 6. 
  Worden ook herstelplannen gemaakt waarbij het snelle gebruik van de Maas en het Maas-Waalkanaal (en daarmee het belang van de binnenvaart) voorop staat?
 • 7. 
  Zijn noodmaatregelen mogelijk waardoor het peil sneller op het gewenste niveau wordt gebracht in afwachting van een definitief herstel van de stuw?
 • 8. 
  Is bekend hoeveel andere bedrijven dan de binnenvaart schade oplopen door de stremmingen?Zo ja, wat is de aard en de omvang van die schade? Is de economische schade te kwantificeren per dag?
 • 9. 
  Is er al een concreet beeld van de mogelijke schade aan de dijken? Zo ja, wat is dan de aard en de omvang van die schade?
 • 10. 
  Op welke wijze wordt er momenteel door Rijkswaterstaat en de betrokken waterschappen aan gewerkt om de schade aan de dijken te beperken of te voorkomen?
 • 11. 
  Hoe wordt de situatie voor de bewoners van getroffen woonboten, door de waterstandsdaling, door de minister ingeschat? Wie is verantwoordelijk voor de schade en bijbehorende kosten waar deze bewoners mee te maken krijgen?
 • 12. 
  Hoe beoordeelt de minister het feit dat betrokken gemeenten in Gelderland veel later werden geïnformeerd dan die in Brabant? Is communicatie tussen twee verschillende veiligheidsregio’s hier de oorzaak van?

nos.nl/artikel/2151132-grote-problemen-voor-binnenvaart-door-kapotte-stuw-bij-grave.html