De toekomst van Europa is digitaal: EU-landen willen in Rome digitale kansen grijpen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

De toekomst van Europa is digitaal: EU-landen willen in Rome digitale kansen grijpen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 22 maart 2017.

Ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de Verdragen van Rome brengt de Commissie morgen de ministers samen om vooruitgang te boeken op het vlak van high-performance computing, communicerende voertuigen en digitalisering van de industrie. Er zal ook over initiatieven ter bevordering van de digitale vaardigheden worden gesproken.

De digitale dag in Rome is bedoeld om de samenwerking tussen de EU-lidstaten i aan te zwengelen opdat onze maatschappij en industrie de digitale transformatie optimaal kunnen benutten. De ministers zullen verklaringen ondertekenen om van de EU een wereldleider op het gebied van high-performance computing te maken en grensoverschrijdende proeven met communicerende voertuigen uit te voeren. Bovendien geven zij het startschot voor een Europees platform waarmee nationale initiatieven worden gebundeld om de Europese industrie te helpen bij haar digitalisering, aanpassing en innovatie. Daarnaast presenteert de Commissie een proefproject ter ondersteuning van digitale stages. De deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bekijken welke consequenties de digitale transformatie van de maatschappij en de economie heeft voor banen en vaardigheden.

Andrus Ansip i, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt: "De Europese landen werken al meer dan 60 jaar samen om ervoor te zorgen dat de economische voordelen van grotere, beter geïntegreerde markten kunnen worden benut en dat die voordelen ten goede van de burgers komen. Dat moet ook gelden voor de digitale omgeving. Volgens het aloude spreekwoord leiden alle wegen naar Rome, maar dankzij de digitale snelwegen van morgen worden alle burgers, objecten en plaatsen met elkaar verbonden. Met de digitale dag willen we ervoor zorgen dat de digitalisering een echt positieve invloed heeft op het beleid, het recht, onze economie, onze samenleving en het leven van alle Europeanen."

De hoogtepunten van de digitale dag:

­ Ministeriële verklaring - van Europa een mondiale speler op het gebied van high-performance computing (HPC) maken: Supercomputers bestaan uit duizenden parallel werkende processors die een grote hoeveelheid data in realtime analyseren. Hiermee kunnen nieuwe geneeskundige behandelingen worden ontwikkeld en de effecten ervan worden gesimuleerd, kunnen diagnoses sneller worden gesteld en behandelingen worden verbeterd, epidemieën onder controle worden gehouden en kan besluitvorming op het gebied van elektriciteit, watervoorziening, stadsplanning en andere onderwerpen worden ondersteund. Meerdere ministers zullen zich ertoe verbinden de volgende generatie computer- en data-infrastructuur te bouwen - een Europees project dat qua omvang vergelijkbaar is met Airbus in de jaren negentig van de vorige eeuw en Galileo in het begin van deze eeuw. De infrastructuur dient ook ter ondersteuning van de Europese wetenschapscloud die 1,7 miljoen onderzoekers en 70 miljoen wetenschappers en technologen in Europa een virtuele omgeving biedt die zij kunnen gebruiken om data op te slaan, te delen en te hergebruiken, over grenzen en vakgebieden heen. Meer informatie over de verklaring betreffende high-performance computing is hier morgen om ongeveer 11.00 uur CET beschikbaar. Zie ook de blog van vicevoorzitter Ansip.

­ Samenwerking op het gebied van communicerende en geautomatiseerde voertuigen: Een groot aantal Europese landen ondertekent een intentieverklaring om samen met de Commissie een juridisch kader vast te stellen voor grensoverschrijdende proeven met communicerende voertuigen, op basis van geharmoniseerde voorschriften betreffende de toegang tot data, aansprakelijkheid en connectiviteit. Dit draagt bij aan de EU-plannen die de Commissie in januari 2017 heeft aangekondigd in de strategie om een Europese data-economie tot stand te brengen en in de EU-strategie inzake coöperatieve, communicerende en geautomatiseerde voertuigen van november 2016. De intentieverklaring is het eerste initiatief dat de lidstaten nemen met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van communicerende en geautomatiseerde voertuigen. De Commissie zal ter ondersteuning hiervan concrete stappen nemen waardoor grensoverschrijdende corridors worden vergemakkelijkt. Meer informatie over de intentieverklaring betreffende communicerende en geautomatiseerde voertuigen zal hier rond 12.30 uur beschikbaar zijn.

­ Europees platform betreffende de digitalisering van de industrie, waarmee nationale initiatieven aan elkaar worden gekoppeld: Een jaar geleden heeft de Commissie een strategie gepresenteerd waarmee wordt gewaarborgd dat alle bedrijven in Europa, van fabrieken tot start-ups, ten volle kunnen profiteren van digitale innovatie bij de verbetering van hun producten en processen en de aanpassing van hun zakelijke modellen aan de digitale transformatie. Commissaris Günther H. Oettinger i en de Italiaanse minister voor economische ontwikkeling Carlo Calenda zullen, samen met de deelnemende ministers, staatssecretarissen en vooraanstaande vertegenwoordigers van de industrie, het startschot geven voor een Europees platform dat twaalf bestaande en negen toekomstige nationale initiatieven op het gebied van de digitalisering van de industrie omvat. Het doel is gezamenlijke investeringen te genereren, samenwerking over de grenzen en bedrijfstakken heen tot stand te brengen en van elkaar te leren. Tenslotte kunnen de lidstaten deze resultaten niet afzonderlijk bereiken. Bovendien is het platform een middel om hulpbronnen en investeringen te bundelen en daardoor te waarborgen dat Europese bedrijven een vooraanstaande rol spelen op het gebied van schone technologieën. Voor de volgende vijf jaar plannen de lidstaten, de EU en de industrie gecombineerde investeringen voor een bedrag van meer dan 50 miljard euro ter ondersteuning van de digitalisering van de Europese industrie. Meer informatie over de platforms is hier morgen rond 16.00 uur beschikbaar.

­ Initiatief voor digitale kansen: Hoewel de jeugdwerkloosheid hoog is, zijn er twee miljoen vacatures in Europa. In veel landen sluiten de vaardigheden van werkzoekenden en de behoeften van de arbeidsmarkt niet op elkaar aan. Vandaag de dag zijn voor de meeste banen digitale vaardigheden vereist: 40 % van de bedrijven, waaronder vooral kleine en middelgrote bedrijven, hebben ICT-specialisten nodig, maar kunnen deze moeilijk vinden. Meer dan de helft van de ICT-specialisten werkt buiten deze sector. De sociale partners, het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en het maatschappelijk middenveld moeten het initiatief nemen en hun krachten bundelen. De Commissie wil concrete opties testen en is van plan een proefproject te lanceren waarbij tot 6 000 afgestudeerden in de periode 2018-2020 in andere landen werkervaring kunnen opdoen via bestaande EU-programma's en -netwerken, zoals de coalitie voor digitale vaardigheden en banen. Het doel is na te gaan in hoeverre studenten en bedrijven belangstelling hebben voor betaalde stages van vijf tot zes maanden die beschikbaar zijn voor studenten van alle studierichtingen. De stages kunnen betrekking hebben op meer gespecialiseerde gebieden, zoals cyberbeveiliging, "big data", quantumtechnologie of kunstmatige intelligentie, of op meer algemene gebieden, zoals webdesign, digitale marketing en ontwikkeling van software. Meer informatie over dit proefproject is hier morgen rond 17.00 uur beschikbaar. Zie ook de blog van vicevoorzitter Ansip over digitalisering en banen.

­ Bijgewerkt kader voor digitale overheidsdiensten: Verder presenteert de Commissie een bijgewerkt Europees interoperabiliteitskader. Dit is het laatste initiatief dat deel uitmaakt van de in mei 2015 gelanceerde strategie voor de digitale eengemaakte markt. Het nieuwe kader zorgt ervoor dat alle overheidsdiensten van de lidstaten in staat zijn de overeengekomen aanpak te hanteren wat betreft het online beschikbaar stellen van hun diensten en de manier waarop zij met voorschriften inzake de veiligheid en gegevensbescherming omgaan. Op die manier lopen zij minder risico bij de ontwikkeling en maken zij minder kosten. Doordat de lidstaten digitale diensten interoperabel maken, zorgen zij ervoor dat deze diensten toegankelijk zijn, niet alleen binnen de nationale grenzen, maar ook daarbuiten en over alle beleidsterreinen heen. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven makkelijker met hun overheidsdiensten en met die van andere lidstaten communiceren. Morgen om 12.00 uur is hier een persbericht beschikbaar.

Achtergrond

De digitale dag maakt deel uit van de viering van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome, waarbij de digitale toekomst van Europa in de kijker wordt gezet. Door digitale technologieën, producten en diensten wordt de levenskwaliteit verhoogd, herbekijken we onze manier van werken en wordt de economische groei bevorderd. Maar de bestaande obstakels in de onlinewereld zorgen ervoor dat burgers niet over alle goederen en diensten kunnen beschikken, dat de mogelijkheden voor internetbedrijven en start-ups beperkt zijn en dat het bedrijfsleven en de overheid digitale instrumenten niet optimaal kunnen benutten.

De Commissie heeft daarom in mei 2015 de strategie voor de digitale eengemaakte markt gelanceerd en voorstellen gedaan. De volgende stap is de verwezenlijking daarvan, te beginnen met de vaststelling door het Europees Parlement i en de Raad i en gevolgd door de implementatie door de lidstaten.

In mei 2017 zal de Commissie haar tussentijdse evaluatie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt bekendmaken, waarin wordt bekeken wat de stand van zaken is en wat er nog moet worden gedaan. Verder wordt het Europese Digital Progress Report uitgebracht, waarin de vorderingen van de EU en de lidstaten op het vlak van hun digitale ontwikkeling grondig worden geanalyseerd en wordt nagegaan welke stappen kunnen worden genomen om de nationale prestaties op digitaal gebied te verbeteren.

Meer informatie

Livestream

Informatieblad: Making the most of the digital opportunities in Europe

Website Verdragen van Rome 60 jaar: evenementen per land en EU-instelling

Witboek over de toekomst van Europa

Advancing Europe's digital future: Digital Headlines

Index van de digitale economie en maatschappij voor 2017:

#DigitalDay17

@DSMeu @Ansip_EU

IP/17/687

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail