Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 34702 - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 23-03-2017
Publicatie­datum 23-03-2017
Nummer KST347023
Kenmerk 34702, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 702 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Met de bekendmaking van de wet van 15 november 2016 (Stb. 458), zoals gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2016 (Stb. 426), is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot beide voorstellen van wet gewisselde stukken en de daarover in de beide Kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 33 131 en Kamerstukken 34 341, alsmede Handelingen II 2012/13, nr. 10, blz. 38-54 en Handelingen I 2016/17, nr. 3, blz. 1-10).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.