Niks staat Duitse tolheffing nog in de weg?

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op dinsdag 4 april 2017, 3:10.

Vragen van het lid Ten Broeke, Nijkerken-De Haan Visser (allen VVD) aan de minister Infrastructuur en Milieu over de Duitse tolheffing

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Weg vrij voor Duitse tolheffing’ d.d. 31 maart 2017?[1]
 • 2. 
  Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de door de Duitse Bondsraad vastgestelde versie van het Duitse tolplan en de voorgaande versies? Kunt u, op basis van het nieuwe plan, toelichten wat de consequenties van de tolheffing zijn voor de Nederlandse automobilist, de Nederlandse transportsector en de economie in de grensregio’s?
 • 3. 
  Klopt de stellingname in de berichtgeving dat nu de Duitse Bondsraad heeft ingestemd, in principe niks de Duitse tolheffing nog in de weg staat? Zo ja, wat is uw reactie hierop?
 • 4. 
  Bent u het met de leden van de VVD-fractie eens, dat de Duitse tolheffing een zeer negatief effect kan hebben op de Nederlandse grensregio’s? Zo ja, wat gaat u doen om de gevolgen hiervan tot het minimum te beperken?
 • 5. 
  Kunt u bevestigen dat de Europese Commissie met deze nieuwe versie van het Duitse tolplan kan leven? Zo ja, wat betekent dit voor uw inzet in de volgende transportraad? Betekent dit dan ook dat de inbreukprocedure tegen Duitsland wordt opgeheven?
 • 6. 
  Bent u het met de leden van de VVD-fractie eens, dat het tolplan nog steeds discriminerend is? Zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Heeft u contact gehad met uw Oostenrijkse collega, die afgelopen vrijdag direct aankondigde naar het Europese Hof van Justitie te zullen stappen? Zo ja, welke afspraken heeft u gemaakt over eventuele gezamenlijke vervolgstappen?
 • 8. 
  Kunt u toelichten welke acties u van plan bent zelf te nemen? In reactie op de motie Ronnes c.s heeft u aangegeven een grens effectentoets uit te gaan voeren. Wanneer zullen de eerste stappen hiertoe worden gezet en wordt de Kamer over de uitkomsten geïnformeerd?[2]

[1] http://nos.nl/artikel/2165868-weg-vrij-voor-duitse-tolheffing.html

[2] 21 501-33, nr.621