Vliegveiligheid boven conflictgebieden

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op dinsdag 4 april 2017, 3:10.

Vragen van de leden Visser en Ten Broeke (beide VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over vliegen boven conflictgebieden

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Het succes van Qatar Airways zit niet in staatssteun’ d.d. 1 april 2017? [1]
 • 2. 
  Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de heer Swagerman, dat de internationale afspraken over vliegen boven conflictgebieden niet zijn verbeterd? Wat vindt u van deze uitspraak? Deelt u zijn stellingname? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Deelt u de uitspraak van de heer Swagerman dat de oplossing van de International Civil Aviation Organization (ICAO) niets heeft opgeleverd? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Klopt het dat de eerste maatregelen van de ICAO op zijn vroegst pas in 2018 kunnen ingaan? Zo ja, welke versnelling kan worden aangebracht en welke andere maatregelen volgen later? Kunt u hierbij ook ingaan op de uitvoering van de motie Elias? [2]
 • 5. 
  Hoe verhouden de uitspraken van de heer Swagerman zich met het convenant inzake het delen van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart? Kunt u ingaan op de concrete voortgang van dit convenant?
 • 6. 
  Kunt u ingaan op de uitvoering van motie Ten Broeke c.s. inzake een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem voor luchtvaartmaatschappijen? [3] Wat is de stand van zaken? Is er voortgang geboekt, zo ja, welke en zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Tijdens het AO Luchtvaart d.d. 1 juni 2016 gaf u aan dat er wordt gewerkt aan een risicobeoordeling voor conflictgebieden, passagier registratie en bezwaarplicht van gegevens. Kunt u voor beide toelichten hoe de verdere uitwerking hiervan verloopt in de ICAO-raad?
 • 8. 
  Welke (juridische) middelen kunnen worden ingezet om landen er toe te bewegen (delen van) hun luchtruim te sluiten in geval van conflict? Klopt het dat er geen nieuw instrumentarium bijgekomen is? Zo ja, wat is hiervoor de verklaring? Wat is de inzet van Nederland in deze?
 • 9. 
  Kunt u aangeven welke afspraken er zijn gemaakt in internationaal verband om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het OVV-rapport inzake het vliegen boven conflictgebieden de afgelopen drie jaar? Wat is de inzet van Nederland bij deze en andere afspraken? Vindt u dat deze afspraken voldoende tegemoet komen aan de OVV aanbevelingen? Zo nee, wat is dan uw inzet, en zo ja, kunt u dat nader toelichten?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/31/het-succes-van-qatar-airways-zit-niet-in-staatssteun-7795499-a1552747

[2] 31 936, Nr. 341

[3] 33 997 Nr. 75