Vervolgvragen over Schiphol

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op dinsdag 16 mei 2017, 3:09.

Schriftelijke vragen van de leden Visser (VVD), Van Helvert (CDA) en Jetten (D66) naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Visser en Van Helvert d.d. 10 april 2017.

 • Kunt u aangeven waartoe precies, in de overleggen op 8 mei en 9 mei jl., door het ministerie, BARIN, KLM en Schiphol besloten is?
 • Wat betekent het uitgangspunt dat Schiphol “alles op alles” gaat zetten om ellenlange wachtrijen te voorkomen? Met andere woorden, waar kan de reiziger precies op rekenen?
 • Zijn er prestatieafspraken met de betrokken partijen, dan wel met het ministerie van I&M, gemaakt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 • Vindt u dat de acties die Schiphol heeft genomen, en zich nu heeft voorgenomen, voldoende zijn om de chaos, zoals die zich de afgelopen periode heeft voorgedaan, op korte- en middellange termijn te voorkomen? Zo ja, welke garanties heeft u hiertoe gekregen? Zo nee, welke acties gaat u ondernemen?
 • Op welke wijze wordt hierbij de afspraak betrokken, dat er wordt “gestreefd” om ook tijdens de topdrukte te regelen dat passagiers en hun handbagage binnen maximaal 10 minuten gecheckt zijn? Welke afspraken zijn er gemaakt als dit streven niet wordt gehaald? En op welke wijze, en door wie, kan er worden ingegrepen als deze afspraak niet wordt nagekomen, aangezien deze afspraak al enige jaren als uitgangspunt dient?
 • In de beantwoording op de gestelde vragen over de zorgen die door KLM zijn geuit, wordt gesteld dat Schiphol daarom investeert in de bouw van een nieuwe terminal inclusief bagagefaciliteiten en een nieuwe pier die respectievelijk in 2023 en 2019 gereed zijn. Kunt u aangeven of er door Schiphol en betrokkenen is gekeken of er een mogelijkheid is om die terminal en pier eerder gereed te laten zijn? Zo nee, wat is de reden? En in hoeverre is de planning voor deze investeringen de afgelopen jaren al aangepast? Met andere woorden, welke garanties zijn er dat deze investeringsprojecten tijdig zijn afgerond?
 • Kunt u aangeven wat de consequenties zijn voor de huidige logistieke afhandeling van de drukte als versnelling van de investeringen niet lukt? En wat betekent dit als de groei van het afgelopen jaar qua passagiersaantallen zich doorzet de komende jaren?
 • In de beantwoording van de vragen over de investeringsagenda wordt verwezen naar het totale volume aan investeringen. Kunt u aangeven met welke groeiprognoses er rekening worden gehouden in de investeringsagenda van Schiphol? Worden deze jaarlijks herijkt? En welke rollen en verantwoordelijkheden de betrokken ministeries, zoals I&M en Financiën hierin hebben? Is in de laatste consultatie in 2016, door Schiphol, naast de tijdelijke terminal tot nog meer investeringen opgeroepen door de luchtvaartmaatschappijen dan wel door andere betrokkenen? Zo ja, op welke wijze is daar invulling aan gegeven?
 • Vindt u dat u een eigenstandige rol heeft als beleidsbepaler in het mainportbeleid, als wetgever, of als aandeelhouder, in het voorkomen van eventuele chaossituaties, zoals bijvoorbeeld exorbitante wachtrijen? Zo ja, welke acties heeft u dan eigenhandig ondernomen om de wachtrijen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 • Is er contact geweest met de Raad van Commissarissen van Schiphol ten aanzien van recente ontwikkelingen op Schiphol? Zo ja, wat is er besproken en wat is uw reactie daarop geweest?
 • U schrijft in uw beantwoording op de gestelde vragen d.d. 10 april dat er geen sprake is van 9400 extra slots, maar dat binnen het plafond van de capaciteitsdeclaratie niet gebruikte slots van het winterseizoen verschoven zijn naar het zomerseizoen. Als er geen sprake is van extra slots, wat verklaart dan de groei van het aantal passagiers? En wat is het effect geweest van het Reward-programma van Schiphol?
 • Nu er sprake blijkt te zijn van verschuiving van ‘winterslots’ naar de zomer, blijft de vraag hoe Schiphol verrast kon zijn door de ontstane wachtrijen? Had men dat niet moeten zien aankomen? In de zomer van 2016 waren de wachtrijen immers ook al fors? Wat is uw verklaring en welke afspraken zijn hierover precies gemaakt?
 • Klopt het dat het verschuiven van ‘winterslots’ naar de zomer niet een verplichting is, maar een keuze die Schiphol zelf maakt? Zo ja, wat vindt u van de gemaakte keuze?
 • Klopt het dat de inzet van het Reward programma sinds 2009 is gewijzigd van kwaliteitsgedreven naar volumegedreven? Zo nee, wat is dan momenteel het uitgangspunt? En zo ja, zou het selectiviteitsbeleid ondersteund kunnen worden wanneer dit programma weer kwaliteitsgedreven zou worden?
 • Wat was tijdens de afgelopen meidrukte de gemiddelde wachttijd bij de paspoortcontrole en acht u dit gemiddelde acceptabel? Wat zijn de afspraken voor de zomerpiek?
 • Hoeveel van de extra 135 fte Koninklijke Marechaussee (KMar) die u eind vorig jaar aan de Kamer toezegde is inmiddels ingevuld? Indien nog niet alle fte zijn ingevuld, kunt u aangeven op welke termijn dit wel het geval zal zijn? Hoeveel fte KMar werken er nu op Schiphol in vergelijking met 31 december 2016?
 • Hoeveel van deze 135 fte KMar hebben de opleiding al volledig doorlopen en zijn fulltime en volledig inzetbaar? Indien een percentage nog niet volledig inzetbaar is, wanneer is dat dan wel het geval?
 • Kunt u aangeven wat de uitstroom is bij de KMar, afgezet tegen de 135 fte die u heeft toegezegd, en voorts de vraag beantwoorden of het hier inderdaad netto 135 fte extra betreft?
 • Kunt u bevestigen dat deze 135 fte is vrijgemaakt voor álle Nederlandse vliegvelden, en niet enkel en alleen voor Schiphol? Kunt u voorts aangeven hoeveel Marchaussee daadwerkelijk in 2017 worden ingezet en hoeveel daarvan op Schiphol?
 • Kunt u aangeven in hoeverre de vorig jaar door betrokken partijen ingeschatte behoeftestelling van de KMar op Schiphol, variërend tussen de 300 en 500 fte extra, voor piekmomenten nog actueel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is er, op welk termijn, nodig om aan deze behoefte te voldoen?
 • Kunt u hierbij ook ingaan op de uitwerking van motie Tellegen/Recourt (kamerstuknummer 19 637, Nr. 2284) zoals eerder al gevraagd in de vragen d.d. 10 april en hierbij ook ingaan op de stand van zaken m.b.t. het onderzoeken van opties om ander overheidspersoneel in te zetten dat onder toezicht van de Marechaussee enkele taken zou kunnen uitvoeren? Wat zijn de uitkomsten of wanneer kunnen deze worden verwacht?
 • Wat zijn precies de afspraken inzake het aantal slots voor 2017 en de komende jaren? Is er na 2017 kans op overschrijding, mede in verband met de zogenoemde overboekingsmogelijkheden? En wie stelt de kaders hiervoor vast?
 • Wat is de stand van zaken omtrent de investeringen die u eind vorig jaar aankondigde te doen, te weten 3 miljoen euro voor technologische ondersteuning (o.a. voor ontwikkelen van het systeem dat paspoorten uitleest en voor mobiele paspoort lezers) en 4,5 miljoen euro voor uitbreiding en effectievere benutting van het aantal e-gates? Kunt u dit afzetten tegen de vele malen grotere investeringsopgave die er ligt voor de technologische innovatie van het grensproces?
 • Verwacht u tijdens de komende zomerpiek andere partijen, zoals de landmacht, te moeten inschakelen om de druk bij de KMar op te vangen, zoals tijdens de zomer van 2016 nog het geval was?
 • In antwoord op de vragen van VVD en CDA inzake het selectiviteitsbeleid wordt vooral verwezen naar de acties die richting de toekomst worden ingezet om invulling te geven aan het selectiviteitsbeleid, zoals groei Lelystad, verbeteren landzijdige bereikbaarheid, marktprikkels Schiphol en regeling voor verdeling verkeer tussen Schiphol en Lelystad. Hoe wordt, met het oog op de huidige groei, op dit moment door verschillende partijen - luchthaven en Rijk -het selectiviteitsbeleid geoperationaliseerd? Kunt u deze uitkomsten met de Kamer delen?
 • In de evaluatie van het convenant Selectiviteit tussen het Rijk en Schiphol is geconcludeerd dat de gemaakte afspraken uit het convenant Selectiviteit zijn nagekomen. Deze evaluatie stamt uit 2013. Wat kan er geconcludeerd worden t.a.v. de handhaving van de afspraken gedurende de afgelopen vier jaar? Graag ontvangen de leden een oordeel van de staatssecretaris over deze handhaving door het ministerie in de afgelopen periode van vier jaar. Kan daarbij ook de recente groei en groeiprognoses van Schiphol worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?
 • De mogelijkheden om direct te sturen op de samenstelling van het vliegverkeer op Schiphol zijn beperkt, mede door Europese regels. Hoe denkbaar is het dat in dit licht de regeling verdeling verkeer Schiphol en Lelystad niet wordt geaccepteerd door de Europese Commissie? Liggen er scenario’s klaar voor een dergelijke uitkomst? Zo ja, welke zijn dat? Hoe wordt dan bewerkstelligd dat niet-mainportgebonden verkeer gebruik gaat maken van Lelystad? Zo nee, is de staatssecretaris met deze leden van mening dat dergelijke scenario’s wel opgesteld zouden moeten gaan worden?
 • Uit de beantwoording op de gestelde vragen d.d. 10 april blijkt dat naar aanleiding van de geluidsberekening de omgevingsraad Schiphol de staatssecretaris zal adviseren naar aanleiding van de adviesaanvraag middellange termijnontwikkeling Schiphol (incl motie Visser, kamerstuknummer34098, nummer 14). Hoe zal het proces daarna verder verlopen en hoe wordt de Tweede kamer daarin betrokken?
 • Kunt u ingaan op de huidige stand van zaken inzake de voorbereidingen inzake de pre-clearance, mede na de onderbrekingen, naar aanleiding van het Amerikaanse inreisverbod?