Onduidelijkheid over toekomst vliegveld Teuge

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op woensdag 5 juli 2017, 3:09.

Vragen van de leden Van Helvert (CDA) Visser (VVD) en Jetten (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake het vliegveld Teuge.

 • 1. 
  Heeft u het bericht 'Provincie draait Teuge de nek om' gezien en ‘Het einde dreigt voor vliegveld Teuge’?[1][2]
 • 2. 
  Klopt het bericht dat de provincie Gelderland heeft aangestuurd op een nieuwe vliegroute boven Airport Teuge, zoals de directeur van Teuge en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) stellen? Zo, nee, wat is dan een juiste weergave?
 • 3. 
  Zijn de provincies Gelderland en Overijssel betrokken geweest bij het advies van de Alderstafel uit 2014 over de vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtruim? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Op welk moment zijn de provincie Gelderland en de provincie Overijssel op de hoogte gesteld van de voorgenomen besluiten? Kunt u in dit licht verklaren waarom de provincie Gelderland zegt dat ze verrast is?
 • 5. 
  Zijn de provincies Gelderland en Overijssel aanwezig geweest bij het overleg op 3 maart jl. waarbij werd bevestigd dat niet getornd werd aan de adviezen hieromtrent van de Alderstafel? Zo ja, wat was hun reactie?
 • 6. 
  Welke inspraakmogelijkheden zijn er voor betrokkenen, gemeenten en provincies geweest en op welke wijze is hier gebruik van gemaakt?
 • 7. 
  Welke rol heeft het ministerie van I&M gehad in het gehele besluitvormingsproces zelf en het voorgenomen besluit? Wanneer en hoe frequent heeft u overleg gehad met de provincies, de gemeenten en luchthaven Teuge? Kan daarbij aangegeven worden wie, wanneer, in welke hoedanigheid aanwezig was en wat uw rol daarbij was?
 • 8. 
  Welke instantie heeft de uiteindelijke route over Teuge voorgesteld en met welke randvoorwaarden?
 • 9. 
  Wanneer was het bij de provincie bekend dat Teuge misschien niet zou kunnen uitbreiden wat hoogte betreft? Wanneer ontvingen zij de eerste signalen dat Teuge zou moeten inleveren (omdat de springhoogte verlaagd werd)?
 • 10. 
  Zijn er nog alternatieven denkbaar, die minder negatieve gevolgen zouden hebben voor Teuge? Zo ja, hoe moeten wij dan de opmerking begrijpen van de voorzitter van het paracentrum, die stelt dat LVNL „liegt” over het feit dat de route over Teuge de enige optie was en dat er zelfs een voorkeur zou zijn geweest voor een andere route?
 • 11. 
  Bent u (alsnog) bereid tot overleg met luchthaven Teuge en de verantwoordelijke bestuurders van de provincies en gemeenten, om naar alternatieven te zoeken? Zo nee, waarom niet zo ja, op welke termijn zou dat overleg kunnen plaatsvinden?
 • 12. 
  Op welke wijze gaat u inhoud geven aan het gestelde in de Luchtruimvisie waar staat: 'Wanneer blijkt dat een dergelijke ontwikkeling (i.c.: van Lelystad) niet samengaat met General Aviation-activiteiten, zet het kabinet zich in om oplossingen te vinden voor General Aviation'?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/03/het-einde-dreigt-voor-vliegveld-teuge-11563755-a1565422

[2] http://www.gelderlander.nl/home/provincie-drukt-vliegveld-teuge-in-faillissement~a6c58cf6/