Naar een complete agenda voor betere regelgeving - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Naar een complete agenda voor betere regelgeving

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 24 oktober 2017.

Vandaag bekijkt de Commissie hoe ze de agenda voor betere regelgeving kan voltooien.

De Commissie analyseert vandaag de recente hervormingen om de Europese besluitvorming meer te baseren op prioriteiten en feiten, en tegelijk transparanter en doeltreffender te maken. Ook bespreekt ze welke stappen nu moeten volgen. Betere regelgeving staat centraal in al het werk van de Commissie-Juncker i: zij mag alleen optreden als de EU een toegevoegde waarde kan bieden, en haar besluiten moeten zo min mogelijk rompslomp veroorzaken.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans i: "De wereld van vandaag zit vol complexe beleidskeuzes. Meer dan ooit moeten we ons beleid baseren op feiten en wetenschappelijk bewijs, en in alle transparantie rekenschap afleggen over onze besluiten. Met de agenda voor betere regelgeving willen wij onszelf als Europese Commissie en al onze stakeholders hiervoor de nodige instrumenten geven."

De Commissie komt tot de conclusie dat haar agenda voor betere regelgeving een solide basis is gebleken voor een vlotte en gedegen besluitvorming. Dankzij bredere openbare raadplegingen, systematische evaluaties, grondige effectbeoordelingen en de "REFIT"-aanpak worden nieuwe voorstellen en bestaande wetgeving grondiger getoetst. Deze aanpak dwingt beleidsmakers en belanghebbenden immers om altijd uit te gaan van concrete feiten en verwachte gevolgen. Bovendien is de handhaving verbeterd zodat goedgekeurde wetgeving ook snel en doeltreffend wordt toegepast.

  • In juli 2017 heeft de Commissie de interne richtlijnen en middelen voor betere regelgeving ingrijpend vernieuwd. Dat helpt Commissiemedewerkers bij alle stappen in de beleidscyclus.
  • De Commissie investeert ook meer in overleg met burgers en belanghebbenden en in voorlichting over de lopende werkzaamheden. Eind dit jaar zal de nieuwe website waar iedereen in elke fase van het wetgevingsproces zijn mening kan geven, volledig operationeel zijn. Dat zal de transparantie enorm verbeteren. Een deel van die website is al in juli 2016 van start gegaan. Sindsdien zijn daar al 643 initiatieven in verschillende fasen van de procedure bekendgemaakt, en kunnen mensen reageren. De website trekt inmiddels bijna 50 000 bezoekers per maand.
  • De Raad voor regelgevingstoetsing werkt nu op volle sterkte, met drie leden van buiten de instellingen van de EU. Deze raad is een onafhankelijk orgaan dat alle ontwerpeffectbeoordelingen, grote evaluaties en "fitness checks" van bestaande wetgeving door de Europese Commissie onderzoekt en advies uitbrengt.
  • Voordat de Commissie nieuwe wetgeving of een wetswijziging voorstelt, past zij altijd het principe "eerst evalueren" toe. In 2016 werd iets minder dan 50% van de effectbeoordelingen geëvalueerd, in 2017 was dat al bijna 70%.
  • Met haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) streeft de Commissie naar eenvoudige EU-wetgeving, minder bureaucratie, en een aanpassing van de bestaande regels zonder de beleidsdoelstellingen in het gedrang te brengen. Het REFIT-platform met stakeholders en vertegenwoordigers van de EU-landen heeft al 58 adviezen over mogelijke vereenvoudigingen uitgebracht. Die moet de Commissie meenemen in haar jaarlijkse werkprogramma's. Ook op eigen initiatief probeert de Commissie de regelgeving eenvoudiger te maken: sinds 2015 heeft ze daartoe al 137 initiatieven genomen.

Zonder onnodige kosten de beleidsdoelstellingen halen

Met elk initiatief zijn kosten gemoeid, maar die moeten natuurlijk zoveel mogelijk worden beperkt. De Commissie doet voortdurend voorstellen om onnodige kosten te vermijden. Zij bekijkt daarvoor elk geval apart en luistert zowel naar wie onder de regeldruk lijdt als naar wie bij de EU-wetgeving gebaat is.

Zoals toegezegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven, heeft de Commissie verschillende mogelijkheden onderzocht om de regeldruk te verminderen, inclusief concrete streefcijfers voor bepaalde sectoren. Op basis van haar analyse zal de Commissie voortaan bij haar evaluaties en effectbeoordelingen nog systematischer ingaan op de kosten en baten van vereenvoudiging, meer doen om de effecten te kwantificeren, en indien mogelijk bij elk wetswijzigingsvoorstel een streefcijfer ter vermindering van de regeldruk vaststellen.

Betere regelgeving in het DNA

De agenda voor betere regelgeving, goedgekeurd in 2015, is een pakket met hervormingen voor alle fasen van de beleidscyclus, gericht op meer openheid en transparantie in het EU-besluitvormingsproces, betere wetgeving door effectbeoordelingen van nieuwe wetgeving en wetswijzigingen, en een voortdurende en consistente herziening van bestaande EU-wetgeving. Uiteindelijk gaat het erom dat de EU haar doelstellingen zo doeltreffend en efficiënt mogelijk bereikt.

Er is al veel bereikt, en de Commissie zal haar inspanningen voor betere regelgeving blijven opdrijven. Betere regelgeving moet in het DNA van de Commissie worden verankerd. Een van de stappen is een complete evaluatie van de agenda voor betere regelgeving vóór het einde van de ambtstermijn van deze Commissie.

Achtergrond

In de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker, op basis waarvan het Europees Parlement de huidige Commissie heeft gekozen, was betere regelgeving een van de doelstellingen. Naast interne hervormingen heeft de Commissie in een interinstitutioneel akkoord met het Europees Parlement en de Raad de gemeenschappelijke visie op betere regelgeving geactualiseerd.

Meer informatie

Naar een complete agenda voor betere regelgeving: Betere oplossingen voor betere resultaten

Flash Eurobarometer: Hoe denken bedrijven over de regeldruk?

Factsheet over betere regelgeving (13 september 2017)

REFIT-programma

REFIT-platform

Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven

Verminder de regeldruk (portal over betere regelgeving)

Persmededeling over de agenda voor betere regelgeving

Vragen en antwoorden over de agenda voor betere regelgeving

IP/17/4004

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail