MiFID II: De Commissie neemt gelijkwaardigheidsbesluit over Zwitserse platformen voor aandelenhandel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 21 december 2017.

De Europese Commissie i heeft een besluit genomen om handelsplatformen in Zwitserland te erkennen die in aanmerking komen voor de naleving van de handelsverplichting voor aandelen, zoals voorgeschreven in de nieuwe richtlijn en verordening betreffende markten in financiële instrumenten (MiFID II/MiFIR) die vanaf 3 januari 2018 in de EU van toepassing zullen worden.

Het besluit van vandaag zorgt ervoor dat ondernemingen en markten vlot en zonder verstoring van de markt kunnen blijven werken na 3 januari 2018. In het vervolg zal de Commissie nauwgezet toezien op de gevolgen van het genomen besluit en de bredere politieke context bekijken, met name de voortgang in de onderhandelingen over het institutionele akkoord met Zwitserland. Het besluit is beperkt tot één jaar, tot en met 31 december 2018.

Valdis Dombrovskis i, vicevoorzitter voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, hierover: “Met het besluit van vandaag waarborgen wij continuïteit voor ondernemingen en markten. Ook na 3 januari zullen Zwitserse exploitanten blijven profiteren van toegang tot de markt van de EU en zullen Europese beleggingsondernemingen in Zwitserland aandelen kunnen verhandelen. Deze gelijkwaardigheid is beperkt tot één jaar maar kan worden verlengd indien er voldoende vooruitgang is in het opzetten van een gemeenschappelijk institutioneel kader. Wij zullen de vooruitgang op dat vlak opnieuw evalueren tegen het einde van volgend jaar.”

Het gelijkwaardigheidssysteem van de EU op het gebied van de wetgeving voor financiële diensten bevordert internationale convergentie in de regelgeving en vergemakkelijkt de stromen van financiële diensten tussen de EU en derde landen. Gelijkwaardigheidsbesluiten zijn altijd gebaseerd op de specifieke omstandigheden van het betrokken land en er is geen automatisch recht op gelijkwaardigheid.

Zwitserland verschilt van andere rechtsgebieden die recentelijk in uiteenlopende vormen gelijkwaardigheid hebben verkregen. Het toepassingsgebied van het Zwitserse besluit is veel ruimer aangezien de verhandeling van Zwitserse aandelen in de EU - en omgekeerd - veel wijder verbreid is dan in andere rechtsgebieden — de Verenigde Staten, Hongkong en Australië - die recent erkend werden. Elk aandeel in de Zwitserse top 20-index bijvoorbeeld wordt verhandeld in de EU. De handel in Zwitserland zal dus een sterkere en directere impact hebben op de integriteit van de financiële markten van de EU, ook wanneer sprake is van marktmisbruik.

Er zijn ook veel hechtere commerciële banden tussen de EU en Zwitserland, die een speciaal kader vereisen. In het vandaag genomen besluit wordt rekening gehouden met de conclusies van de Raad Algemene Zaken van februari 2014 en meer recentelijk de conclusies van de Raad van februari 2017, waarin werd verklaard dat Zwitserland geen verdere markttoegang dient te worden verleend totdat er een institutionele overeenkomst tot stand komt. Dit stemt ook overeen met de intenties van de Zwitserse Bondsregering, namelijk dat er tegen het einde van 2018 een institutionele overeenkomst dient te worden gesloten.

Achtergrond

Het besluit van vandaag heeft de vorm van een uitvoeringshandeling van de Commissie. Het kon rekenen op de steun van 27 lidstaten van de EU in het overleg van 20 december. Het zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad op 23 december 2017.

De EU beschikt over een uitgebreide reeks regels inzake beleggingsdiensten en -activiteiten. De richtlijn markten voor financiële instrumenten of MiFID II (van toepassing met ingang van 3 januari 2018) beoogt de huidige Europese regels inzake effectenmarkten te versterken door:

  • te garanderen dat de georganiseerde handel plaatsvindt op gereglementeerde platformen;
  • regels in te voeren met betrekking tot algoritmische handel en hoogfrequentiehandel;
  • de transparantie en het overzicht van financiële markten - met inbegrip van derivatenmarkten - te verbeteren en een aantal gebreken in de grondstoffenderivatenmarkten aan te pakken;
  • de bescherming van de belegger te versterken en de bedrijfsvoeringsregels alsook de concurrentievoorwaarden voor het verhandelen en clearen van financiële instrumenten te verbeteren.

Bij het selecteren van handelsplatformen van derde landen die voor een gelijkwaardigheidsbesluit in aanmerking komen, heeft de Commissie zich gebogen over de vraag of de verhandeling in de EU van aandelen die tot de handel op de gereglementeerde markten van het betrokken derde land zijn toegelaten, in de EU een zodanige omvang heeft dat de handelsverplichting van de EU in werking wordt gesteld voor aandelen die tot de handel op een beurs in dat derde land zijn toegelaten. Dit is het geval voor aandelen die tot de twee Zwitserse beurzen zijn toegelaten en in mindere mate voor aandelen die in de Verenigde Staten, Hongkong en Australië zijn toegelaten, waarvoor gelijkwaardigheidsbesluiten werden vastgesteld op 13 december 2017.

Meer informatie

Uitvoerende handeling van de Commissie

IP/17/5403

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail