Vergadering van het COMIT╔ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 21 januari 2020
kalender
Justus Lipsius
datum 13 juni 2018 09:00 - 18:00
plaats Brussel, BelgiŰ
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsiusái Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie ComitÚ van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)ái

Raad van de Europese Unie

Brussel, 11 juni 2018 (OR. en)

9933/18 OJ CRP1 22

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMIT╔ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel 13 en 15 juni 2018(9.00, 14.30)

WOENSDAG 13 JUNI 2018 (09:00)

Goedkeuring van de agenda i Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Werkgelegenheid, Sociaal beleid en Volksgezondheid

Zitting van de Raad (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) op 21 en 22 juni 2018: voorbereiding

 • 1. 
  Herziening verordeningen co÷rdinatie

socialezekerheidsstelsels (883/04 en 987/09) Algemene oriŰntatie

ͤCl 9613/18

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden |Q|C| 9830/18 Algemene oriŰntatie

Richtlijn evenwicht tussen werk en privÚleven

Algemene oriŰntatie

ͤCl 9829/18 + COR1

9933/18

DPG

1

NL

Conclusies over de toekomst van werk: een levensloopbenadering

Aanneming

9611/18

Europees Semester 2018

Besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Politiek akkoord

C 9388/18

Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Voortgangsverslag

QICI 9659/18

Conclusies over ge´ntegreerd beleid ten behoeve van de ontwikkeling van jonge kinderen als instrument om armoede terug te dringen en sociale inclusie te bevorderen Aanneming

9724/18

Richtlijn gelijke behandeling (art. Voortgangsverslag

19)

S¤C] 9734/18

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 3. 
  Richtlijn toegankelijkheidseisen producten en diensten IͤC

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Landbouw

Verordening geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Bevestiging van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

ÍT▄1 9763/18 +ADD 1

Volksgezondheid

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004, als onderdeel van het pakket diergeneesmiddelen

Bevestiging van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

ͤCl 9488/18

9933/18

DPG

2

NL

Cultuur/Audiovisuele sector

 • 6. 
  Toetsing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

ͤCl 9817/15

Milieu

 • 7. 
  Zitting van de Raad (Milieu) op 25 juni 2018: voorbereiding
 • 1. 
  Verordening CCte-normen voor auto's en bestelwagens (herschikking) OriŰnterend debat

C¤Í1 9728/18

 • 2. 
  Drinkwaterrichtlijn (herschikking) OriŰnterend debat

cT÷

8924/18

Interne Markt en Industrie

 • 8. 
  Richtlijn inzake de kennisgevingsprocedure

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

naŰ]

(Landbouw en Visserij)

 • 9. 
  Zitting van de Raad (Landbouw en Visserij) op 18 juni 2018: voorbereiding

3.

Verordening betreffende het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij Presentatie door de Commissie Gedachtew isseling

Verordening tot wijziging van verordeningen van de Raad wat betreft visserij controle

Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

Mededeling over de stand van zaken in het GVB en raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2019 Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

ÍT▄1 9631/15 9627/1 5

o´c

9633/18 + COR 1 9317/18 +ADD 1-3

9771/15 9635/15

9933/18

DPG

3

NL

VRIJDAG 15 JUNI 2018 (14:30)

Punten ter bespreking (II)

Telecommunicatie

 • 10. 
  Verordening vrij verkeer van gegevens

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

÷Tc

Milieu

(voortzetting) Zitting van de Raad (Milieu) op 25 juni 2018: voorbereiding

 • 3. 
  Conclusies over de uitvoering van het EU-actieplan voor de circulaire economie Aanneming

9704/18

Energie

 • 11. 
  Verordening inzake de governance van de energie-unie

Voorbereiding van de trialoog

ÍfCl 9566/18

Diversen

Wetgevingsvoorstellen in MFK-verband (Interne Markt, Ruimtevaart, Douanezaken)

Presentatie door de Commissie

9933/18

DPG

4

NL

BIJLAGE

Punten zonder bespreking (!)

Institutionele zaken

Schriftelijke vragen

 • 12. 
  Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord van leden van het Europees Parlement aan de Raad

Aanneming volgens de stilzwijgende procedure

9772/18 PE-QE

 • a) 
  Judith Sargentini (Verts/ALE)

'Akkoord EU-EthiopiŰ over terugkeerprocedures'

 • b) 
  Louis Michel (ALDE) 'Mensenrechtensituatie in Ha´ti (LGBTI)'
 • c) 
  Joao Pimenta Lopes (GUE/NGL) 'Europees Vredesfonds'

9046/18

9404/18

9050/18

Juridische Zaken

 • 13. 
  Zaak T-252/18 (Europese Hengelsportorganisatie v. Raad)

Informatieve nota voor het ComitÚ van permanente vertegenwoordigers (le deel)

Benoemingen

 • 14. 
  Een lid (LU) en twee plaatsvervangers (LU) in het Raadgevend ComitÚ voor de co÷rdinatie van de socialezekerheidsstelsels

Vaststelling

9773/18 JUR

9774/1/18 REV 1 9776/18

9777/1/18 REV 1

soc

 • 15. 
  Twee leden (EE) en een plaatsvervanger (EE) in het

Raadgevend ComitÚ voor het vrije verkeer van werknemers Vaststelling

9785/18 9786/18 9787/18 SOC

 • 16. 
  Een lid (PT) en een plaatsvervanger (PT) in het Raadgevend ComitÚ voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

Vaststelling

9778/18 9779/18 SOC

9933/18

DPG

5

NL

 • 17. 
  Een lid (PT) van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk Vaststelling
 • 18. 
  Drie leden (PT, EL, LU) en een plaatsvervanger (LU) in de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Vaststelling

9781/18

soc

9782/18 9784/18 9855/18 9856/18 SOC

Overige

 • 19. 
  Benoeming van de uitvoerend directeur van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Goedkeuring van een brief

 • 20. 
  Voorzitten van bepaalde groepen door andere delegaties, op verzoek van het Oostenrijkse voorzitterschap

Goedkeuring

EU-standpunten voor internationale onderhandelingen

 • 21. 
  Demarche door de EU en haar lidstaten betreffende de IJslandse walvisvaart

Goedkeuring

Milieu

 • 22. 
  Besluit van de Raad, op grond van artikel 241 VWEU, inzake de Aarhus-verordening

Vaststelling

Energie

 • 23. 
  Conclusies over "Hernieuwbare energie voor duurzame plattelandsontwikkeling" (SVERK nr. 5/2018) Aanneming

Landbouw

_J 9880/18 PI

9417/18 POLGEN

CJ 9705/18 ENV

CJ 9649/18 +ADD 1 9422/18 ENV

9619/18 ENER 222

 • 24. 
  Conclusies over de middellangetermijnprioriteiten van de EU en de lidstaten voor de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) Aanneming

9469/18 + ADD 1 AGRI

9933/18

DPG

6

NL

Visserij

25

26.

27.

28.

Verordening inzake een meerjarig herstelplan voor zwaardvis in de Middellandse Zee

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

Verordening tot wijziging van het meerjarenplan voor de Oostzee

Vaststelling van de wetgevingshandeling

Verordening meerjarenplan voor de Noordzee Vaststelling van de wetgevingshandeling

ͤC

Verordening Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO)

Vaststelling van de wetgevingshandeling

ͤC

ͤC

Sc

9775/18

8647/2/18 REV 2 P╩CHE

9721/18

PE-CONS 23/18 P╩CHE

9723/18

 • ADD 1
 • ADD 2 REV 1

PE-CONS 14/18

P╩CHE

9722/18

PE-CONS 17/18 P╩CHE

Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen Interne Markt en Industrie

 • 29. 
  Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 27.4.2018 tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/655 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door in gebruik zijnde interne verbrandingsmotoren die gemonteerd zijn in niet voor de weg bestemde mobiele machines Gedelegeerde handeling - voornemen geen bezwaar te maken

Volksgezondheid

 • 30. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EU) nr. 873/2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verlenging van de overgangsperiode van artikel 4 met betrekking tot het aroma "grillaromaconcentraat (plantaardig)" FL-nr. 21.002

Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

9640/18

8527/18 + ADD 1 ENT

8799/18 8719/18 DENLEG

9933/18

DPG

7

NL

VRIJDAG 15 JUNI 2018 (14:30)

Algemene Zaken

 • 31. 
  Hervorming van de Verkiezingsakte

Verzoek om de goedkeuring van het Europees Parlement

9756/l´ 9425/1! AG

m Eerste lezing

[S] Bijzondere wetgevingsprocedure

[H Stilzwijgende procedure (artikel 12, lid 2, van het reglement van orde van de Raad) Op basis van een Commissievoorstel

9933/18

DPG

8

NL


1.

Vergadering ComitÚ van de Raad

2.

ComitÚ van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het ComitÚ van Permanente Vertegenwoordigersái. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministersái voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

 • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenrechten
 • interne markt, industrie, onderzoek, concurrentievermogen en ruimtevaart
 • transport, (tele)communicatie en energie
 • milieu
 • onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • landbouw en visserij

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...