Schriftelijk overleg over subsidiariteitsbezwaar Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Schriftelijk overleg over subsidiariteitsbezwaar Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

Met dank overgenomen van Eerste Kamer der Staten Generaal (Eerste Kamer) i, gepubliceerd op donderdag 25 januari 2018.

De Europese Commissie heeft op 6 november 2017 gereageerd op de brief van de Eerste Kamer van 27 juni 2017 met het negatieve subsidiarteitsoordeel over het voorstel voor een Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM(2017)253).

Deze brief - waarin de Commissie toelicht dat de modernisering van het bestaande wettelijke kader alleen kan worden bereikt door maatregelen op het niveau van de Europese Unie - vormde voor de leden van de SGP-fractie aanleiding om op 16 januari 2018 in schriftelijk overleg te treden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vragen van de leden van de SGP-fractie hebben onder meer betrekking op de afbakening van de bevoegdheden van de EU en die van de nationale lidstaten in relatie tot de sociale pijler van Europa, die erop is gericht de rechten op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken op nationaal niveau te versterken en deze op Europees niveau meer met elkaar in lijn te brengen. De leden vragen in de brief aan de regering opheldering over wat de Commissie bedoelt met de "transnationale aard van het probleem" waarvoor de richtlijn een oplossing zou kunnen bieden: waarom zou sprake zijn van een grensoverschrijdend probleem wanneer het aantal betaalde verlofdagen in Nederland zou afwijken van bijvoorbeeld het aantal betaalde verlofdagen in Slowakije?

Daarnaast plaatsen de leden van de SGP-fractie kanttekeningen bij de rechtsbasis waarnaar de Commissie in haar reactie verwijst, namelijk artikel 153, lid 1, onder i van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De leden beoordelen deze rechtsbasis als "dermate vaag", waardoor het lastig is om de bevoegdheden van de lidstaten adequaat af te bakenen en te beschermen. Zij vragen daarom welke inspanningen de minister in het kader van het Europese debat over de sociale pijler pleegt om tot een duidelijker bescherming van de bevoegdheden van de lidstaten te komen.

lees meer

Zie dossier E170021

zie eerder

Reactie Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaar richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2017 - 2018)

Nieuws uit Europa


1.

Relevante EU dossiers