1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 483 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.07.2021  Suspension of certain provisions of Regulation 810/2009 with respect to Iraq.
Verordening com(2021)414
 
02.06.2021  Instelling en de werking van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis.
Verordening com(2021)278
 
02.06.2021  "Een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied".
Mededeling com(2021)277
 
29.04.2021  Strengthening Democracy and Media Freedom and Pluralism in the EU: the undue use of actions under civil and criminal law to silence journalists, NGOs and civil society.
ini(2021)2036
 
27.04.2021  EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie.
Mededeling com(2021)120
 
14.04.2021  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst met de Internationale Criminele Politieorganisatie (ICPO-Interpol).
Aanbeveling com(2021)177
 
14.04.2021  EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025).
Mededeling com(2021)170
 
14.04.2021  EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel 2021-2025.
Mededeling com(2021)171
 
17.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud.
com(2021)123
 
02.03.2021  Aanpassen van verordeningen mbt informatiesystemen inzake veroordelingen (Ecris-TCN), politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie, en screening aan ...
Verordening com(2021)96
 
02.03.2021  Gebruik van een medische reisverzekering ingevolge artikel 15 van Verordening (EG) nr. 810/2009 door visumhouders tijdens hun verblijf op het grondgebied van de ...
Verslag com(2021)92
 
23.02.2021  Beoordeling van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Denemarken en de Europese Politiedienst.
Verslag com(2021)77
 
10.02.2021  Verbetering van de medewerking inzake terugkeer en overname in het kader van een eerlijk, doeltreffend en alomvattend EU-beleid inzake migratie.
Mededeling com(2021)56
 
21.01.2021  Engaging with citizens: the right to petition, the right to refer to the European Ombudsman and the European Citizens’ Initiative.
ini(2020)2275
 
12.01.2021  Gezamenlijke evaluatie van de overeenkomst met Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen.
Verslag com(2021)17
 
12.01.2021  Gezamenlijke evaluatie van de overeenkomst met Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen.
Verslag com(2021)19
 
12.01.2021  Gezamenlijke evaluatie van de overeenkomst tussen de VS en de EU inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan de Verenigde Staten.
Verslag com(2021)18
 
22.12.2020  Standpunt van de Commissie naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2020 over de verplichtingen van de Commissie op het gebied van ...
Mededeling com(2020)851
 
17.12.2020  Standpunt EU over het toevoegen van stoffen aan de lijsten die gehecht zijn aan de Verdragen inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Besluit com(2020)814
 
16.12.2020  Veerkracht van kritieke entiteiten.
Richtlijn com(2020)829
 
14.12.2020  Beoordeling van de EU in het kader van het beoordelingsmechanisme voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de VN tegen corruptie (UNCAC).
Mededeling com(2020)793
 
09.12.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en ...
Verordening com(2020)791
 
09.12.2020  Sluiting van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2020)709
 
09.12.2020  Ondertekening van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2020)783
 
09.12.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ...
Verordening com(2020)796
 
09.12.2020  Terrorismebestrijdingsagenda voor de EU: anticiperen, voorkomen, beschermen en reageren.
Mededeling com(2020)795
 
25.11.2020  Werking van het Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme ingevolge artikel 22 van Verordening 1053/2013 Eerste meerjarig evaluatieprogramma (2015-2019).
Verslag com(2020)779
 
24.11.2020  Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027.
Mededeling com(2020)758
 
28.10.2020  Richtsnoeren betreffende personen die zijn vrijgesteld van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU m.b.t. uitvoering van Aanbeveling (EU) 2020/912.
Mededeling com(2020)686
 
20.10.2020  Voortgangsrapportage 2020 inzake bestrijding van mensenhandel per art. 20 richtlijn 2011/36 inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van ...
Verslag com(2020)661
 
30.09.2020  Op basis van artikel 29, lid 1, van Richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrijding.
Verslag com(2020)619
 
23.09.2020  Screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen.
Verordening com(2020)612
 
23.09.2020  Asiel- en migratiebeheer en tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG en de voorgestelde verordening (EU) XXX/XXX [Fonds voor asiel en migratie].
Verordening com(2020)610
 
23.09.2020  Aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel.
Verordening com(2020)613
 
17.09.2020  Human rights protection and the EU external migration policy.
ini(2020)2116
 
21.08.2020  Stand van de voorbereidingen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interoperabiliteits­verordeningen overeenkomstig Verordening 2019/817 en 2019/818.
Verslag com(2020)428
 
24.07.2020  Evaluatie Richtlijn 2016/681 gebruik persoonsgegevens van passagiers voor voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige ...
Verslag com(2020)305
 
24.07.2020  EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen.
Mededeling com(2020)607
 
24.07.2020  EU-agenda en -actieplan inzake drugs voor 2021-2025.
Mededeling com(2020)606
 
24.07.2020  EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel.
Mededeling com(2020)608
 
10.07.2020  Derde verslag in het kader van het opschortingsmechanisme voor de vrijstelling van de visumplicht.
Verslag com(2020)325
 
11.06.2020  Derde beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU.
Mededeling com(2020)399
 
02.06.2020  Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen: zorgen dat misdaad niet loont.
Verslag com(2020)217
 
08.05.2020  Tweede beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU.
Mededeling com(2020)222
 
08.04.2020  Beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU.
Mededeling com(2020)148
 
23.03.2020  Stand van zaken met betrekking tot de situatie van niet-wederkerigheid op visumgebied.
Mededeling com(2020)119
 
28.02.2020  Stand van de voorbereidingen voor de volledige tenuitvoerlegging van de nieuwe rechtsgrondslagen voor het Schengeninformatiesysteem (SIS).
Verslag com(2020)72
 
16.01.2020  New Avenues for Legal Labour Migration.
ini(2020)2010
 
19.12.2019  Annual Report on the Functioning of the Schengen Area.
ini(2019)2196
 
13.12.2019  EU position on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and Convention on Psychotropic ...
Besluit com(2019)631