1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 62 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.07.2022  Gecoördineerde vraagreductiemaatregelen voor gas.
Verordening com(2022)361
 
15.12.2020  Richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur.
Verordening com(2020)824
 
14.05.2019  Standpunt EU in het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie (Ipeec) in verband met de verlenging van het bestaande Referentiekader.
Besluit com(2019)229
 
13.11.2018  Aanpassing van - gewijzigde - Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
Besluit com(2018)744
 
13.06.2018  Specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval.
Verordening com(2018)467
 
13.06.2018  Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma).
Verordening com(2018)466
 
07.06.2018  Wijziging van Beschikking 2007/198/Euratom tot oprichting van ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten daaraan.
Besluit com(2018)445
 
17.05.2018  Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters.
Verordening com(2018)296
 
17.05.2018  CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen.
Verordening com(2018)284
 
19.12.2017  Intrekking van Verordening 256/2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de EU.
Verordening com(2017)769
 
08.11.2017  Wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.
Richtlijn com(2017)660
 
30.11.2016  Agentschap van de EU voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking).
Verordening com(2016)863
 
30.11.2016  Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (Voor de EER relevante ...
Verordening com(2016)861
 
30.11.2016  Risicoparaatheid in de elektriciteitssector.
Verordening com(2016)862
 
30.11.2016  Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot ...
Richtlijn com(2016)864
 
30.11.2016  Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) ...
Richtlijn com(2016)767
 
30.11.2016  Wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen.
Richtlijn com(2016)765
 
30.11.2016  Governance van de energie-unie.
Verordening com(2016)759
 
30.11.2016  Wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.
Richtlijn com(2016)761
 
16.02.2016  Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering.
Verordening com(2016)52
 
16.02.2016  Establishing an information exchange mechanism on intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of ...
Besluit com(2016)53
 
02.02.2016  Verordening betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008.
Verordening com(2016)39
 
15.07.2015  Kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU.
Verordening com(2015)341
 
24.02.2015  Intrekking van de beschikkingen inzake een beperking van het energieverbruik in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieproducten.
Besluit com(2014)720
 
10.01.2014  Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar.
Verordening com(2013)943
 
17.10.2013  Wijziging van Richtlijn 2009/71/EURATOM tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties.
Richtlijn com(2013)715
 
06.03.2013  Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)113
 
17.10.2012  Aanpassing Richtlijn 98/70/EC over de kwaliteit van bezine en diesel en Richtlijn 2009/28/EC aangaande het bevorderen van het gebruik van energie uit hernieuwbare ...
Richtlijn com(2012)595
 
15.03.2012  Sluiting van een Overeenkomst tussen de VS en de EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur.
Besluit com(2012)108
 
15.03.2012  EU-programma voor energie-efficiëntie-etikettering van kantoorapparatuur.
Verordening com(2012)109
 
27.10.2011  Veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en productieactiviteiten.
Verordening com(2011)688
 
29.09.2011  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2011)593
 
27.06.2011  Voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water.
Richtlijn com(2011)385
 
22.06.2011  Energie-efficiëntie.
Richtlijn com(2011)370
 
24.03.2011  Verlenging van het statuut van Gemeenschappelijke Onderneming voor Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).
Besluit com(2011)141
 
24.03.2011  Verlenging van de toekenning van gunsten aan de Gemeenschappelijke Onderneming Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).
Besluit com(2011)147
 
14.02.2011  Sluiting en voorlopige toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de EU en Noorwegen.
Besluit com(2011)51
 
08.12.2010  Integriteit en transparantie van de energiemarkt.
Verordening com(2010)726
 
03.11.2010  Beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.
Richtlijn com(2010)618
 
31.05.2010  Wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de EG aan projecten op ...
Verordening com(2010)283
 
08.09.2009  Ondertekening door de EG van het 'Referentiekader voor het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie' (IPEEC) en het 'Memorandum inzake ...
Besluit com(2009)438
 
16.07.2009  Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de EG.
Verordening com(2009)361
 
26.06.2009  Ondertekening en voorlopige toepassing van het statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de EG.
Besluit com(2009)327
 
26.06.2009  Sluiten van het statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie door de EG en het uitoefenen van de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
Besluit com(2009)326
 
28.01.2009  Programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de EG aan projecten op het gebied van energie.
Verordening com(2009)35
 
26.11.2008  Voorstel voor een richtlijn van de Raad (Euratom) houdende instelling van een gemeenschappelijk kader voor nucleaire veiligheid.
Richtlijn com(2008)790
 
13.11.2008  Verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden.
Richtlijn com(2008)775
 
13.11.2008  Energieprestaties van gebouwen (herschikking).
Richtlijn com(2008)780
 
19.09.2007  Wijziging van richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.
Richtlijn com(2007)529
 
19.09.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten.
Verordening com(2007)532