1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 133 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.09.2020  Digitale operationele veerkracht voor de financiële sector.
Verordening com(2020)595
 
24.09.2020  Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie.
Verordening com(2020)594
 
24.07.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de ...
Verordening com(2020)283
 
24.07.2020  Wijziging van Verordening 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en aanpassingen voor financiële tussenpersonen t.b.v. het herstel van de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)281
 
24.07.2020  Wijzigen verordening 2017/2402 m.b.t. een algemeen kader voor securitisatie en een nieuw kader voor gestandaardiseerde securitisatie in respons op de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)282
 
24.07.2020  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie.
Richtlijn com(2020)280
 
24.07.2020  Amendment of Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for ...
Verordening com(2020)337
 
28.04.2020  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)310
 
24.05.2018  Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen.
Verordening com(2018)353
 
24.05.2018  Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.
Verordening com(2018)354
 
24.05.2018  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans.
Verordening com(2018)355
 
24.05.2018  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft.
Verordening com(2018)331
 
24.05.2018  Wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen en de controle op de verzekering daartegen.
Richtlijn com(2018)336
 
14.03.2018  Kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden.
Richtlijn com(2018)135
 
14.03.2018  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen.
Verordening com(2018)134
 
12.03.2018  Wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen.
Richtlijn com(2018)92
 
12.03.2018  Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen.
Verordening com(2018)110
 
12.03.2018  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties.
Verordening com(2018)93
 
12.03.2018  Uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties.
Richtlijn com(2018)94
 
08.03.2018  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten.
Richtlijn com(2018)99
 
08.03.2018  Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP).
Verordening com(2018)113
 
20.12.2017  Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen.
Verordening com(2017)790
 
20.12.2017  Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen.
Richtlijn com(2017)791
 
20.12.2017  Voorstel tot wijziging van richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten (mbt verzekeringsproducten).
Richtlijn com(2017)792
 
29.11.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit.
Verordening com(2017)734
 
20.09.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor ...
Verordening com(2017)538
 
20.09.2017  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG over verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II).
Richtlijn com(2017)537
 
20.09.2017  Wijziging van verordeningen over toezichthoudende autoriteiten voor banken, verzekeringen en effecten en markten en verschillende verordeningen over financiële ...
Verordening com(2017)536
 
29.06.2017  Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP).
Verordening com(2017)343
 
13.06.2017  Wijziging van verordeningen 1095/2010 over de EU-Autoriteit voor effecten en markten en 648/2012 wat betreft vergunningen aan CTP’s en erkenning van CTP’s uit derde ...
Verordening com(2017)331
 
04.05.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft onder meer de clearingverplichting, rapportagevereisten, risicolimiteringstechnieken en transactieregisters.
Verordening com(2017)208
 
04.04.2017  Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit com(2017)165
 
04.04.2017  Sluiting van de overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit com(2017)164
 
28.11.2016  Kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen.
Verordening com(2016)856
 
23.11.2016  Wijziging van Verordening Kapitaalvereisten wat betreft o.a. de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en vreemd vermogen.
Verordening com(2016)850
 
23.11.2016  Wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
Richtlijn com(2016)852
 
23.11.2016  Wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde.
Richtlijn com(2016)853
 
23.11.2016  Wijziging van de richtlijn kapitaalvereisten met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, (gemengde) financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden.
Richtlijn com(2016)854
 
23.11.2016  Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
Verordening com(2016)851
 
09.11.2016  Wijziging van Verordening 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten inzake de datum van ...
Verordening com(2016)709
 
14.07.2016  Wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen.
Verordening com(2016)461
 
13.04.2016  Wijziging verordening (EU) nr. 258/2014 voor een Unieprogramma ter ondersteuning van activiteiten mbt financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen, 2014-2020.
Verordening com(2016)202
 
12.04.2016  Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren.
Richtlijn com(2016)198
 
10.02.2016  Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft.
Richtlijn com(2016)56
 
10.02.2016  Wijzigen van de verordeningen voor markten in financiële instrumenten, marktmisbruik, verbetering effectenafwikkeling, centrale effectenbewaarinstellingen m.b.t. ...
Verordening com(2016)57
 
16.12.2015  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft.
Verordening com(2015)648
 
30.11.2015  Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten.
Verordening com(2015)583
 
30.09.2015  Gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie.
Verordening com(2015)472
 
30.09.2015  Wijziging van Verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
Verordening com(2015)473
 
16.09.2015  Toetreding van Kroatië tot enkele overeenkomsten aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie en specifieke onderdelen daarvan.
Aanbeveling com(2015)458