SG - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 16 januari 2021
kalender

SG

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 63 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.09.2018  Verificatieprocedure bij inbreuken op regels inzake bescherming van persoonsgegevens bij de Europese verkiezingen - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september ...
Verordening com(2018)636
 
06.12.2017  Wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling aan te ...
Verordening com(2017)825
 
13.09.2017  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.
Verordening com(2017)481
 
13.09.2017  Europees burgerinitiatief.
Verordening com(2017)482
 
23.02.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de EU.
Verordening com(2017)87
 
14.12.2016  Verordening (EU) 2019/1243 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die voorzien in het gebruik van de ...
Verordening com(2016)799
 
14.09.2016  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.
Verordening com(2016)604
 
14.09.2016  Wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven.
Besluit com(2016)607
 
05.07.2016  Meerjarenkader voor het Bureau van de EU voor de grondrechten voor 2018-2022.
Besluit com(2016)442
 
26.11.2015  Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020.
Verordening com(2015)701
 
19.05.2015  Voorstel voor een interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving.
Mededeling com(2015)216
 
26.09.2014  Financiële gevolgen van de beëindiging van de deelname van Groot-Brittannië aan Unie-handelingen inzake politiële en justitiële samenwerking van vóór het Verdrag van ...
Besluit com(2014)595
 
26.09.2014  Regelingen betreffende de beëindiging van de deelname van Groot-Brittannië aan Unie-handelingen inzake politiële en justitiële samenwerking van vóór het Verdrag van ...
Besluit com(2014)596
 
11.06.2014  Samenstelling van het Comité van de Regio's .
Besluit com(2014)226
 
11.06.2014  Samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité.
Besluit com(2014)227
 
10.12.2013  Aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de beloning en pensioenen van personeel van de EU, met inbegrip van alle correcties.
Verordening com(2013)895
 
10.12.2013  Aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de beloning en pensioenen van personeel van de EU, met inbegrip van alle correcties.
Verordening com(2013)896
 
12.09.2012  Statuut en subsidiëring van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.
Verordening com(2012)499
 
17.08.2012  Instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de EU naar aanleiding van de toetreding van ...
Verordening com(2012)377
 
16.08.2012  Wijziging van Verordening 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence.
Verordening com(2012)456
 
23.11.2011  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2011)813
 
04.04.2011  Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de EU.
Verordening com(2011)162
 
15.02.2011  Ontwerp-besluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de EU met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de ...
Advies com(2011)70
 
12.01.2011  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2011)6
 
27.04.2010  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten - Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020.
Besluit com(2010)193
 
09.03.2010  Voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.
Verordening com(2010)83
 
19.12.2007  Aanpassing aan Besluit 1999/468/EG, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing ...
Verordening com(2007)822
 
11.12.2007  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (overeenkomstig artikel 128 EG-Verdrag).
Besluit com(2007)803
 
23.11.2007  Aanpassing aan Besluit 1999/468/EG, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing ...
Verordening com(2007)741
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een ...
Richtlijn com(2006)909
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 91/675/EEG tot oprichting van een Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, wat de aan de Commissie verleende ...
Richtlijn com(2006)925
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft.
Richtlijn com(2006)922
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, wat de aan de Commissie verleende ...
Richtlijn com(2006)903
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 2001/83/EG tot invoering van een gemeenschappelijke code voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat de aan de Commissie verleende ...
Richtlijn com(2006)919
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende ...
Richtlijn com(2006)907
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, wat de aan de Commissie verleende ...
Richtlijn com(2006)920
 
22.12.2006  Wijziging van richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel ...
Richtlijn com(2006)916
 
22.12.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige ...
Verordening com(2006)908
 
22.12.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ...
Verordening com(2006)912
 
22.12.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1606/2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen, wat de aan de Commissie verleende ...
Verordening com(2006)918
 
19.08.2002  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de EEG en Euratom.
Verordening com(2002)462
 
27.12.2001  Aanpassing van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegden die zijn vastgelegd in volgens de ...
Verordening com(2001)789
 
27.12.2001  Aanpassing van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegden die zijn vastgelegd in volgens de procedure ...
Verordening com(2001)789
 
06.09.2000  Ontwerp van besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, van de EGKS, in het kader van de Raad bijeen betreffende de financiële gevolgen van het ...
Beschikking com(2000)519
 
06.09.2000  Financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de "EGKS in liquidatie".
Besluit com(2000)520
 
26.01.2000  Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
Verordening com(2000)30
 
18.11.1997  Instelling van een mechanisme voor optreden van de Commissie ter opheffing van bepaalde handelsbelemmeringen.
Verordening com(1997)619
 
20.12.1995  Controles en verificaties ter plaatse van de Commissie met het oog op vaststelling van de financiële belangen van de EG rakende fraudes en onregelmatigheden.
Verordening com(1995)690
 
15.06.1994  Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EU tot opstelling van het Verdrag betreffende de bescherming van de financiële belangen van de EG.
Besluit com(1994)214
 
15.06.1994  Bescherming van de financiële belangen van de EG.
Verordening com(1994)214