1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 41 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.05.2010  Sluiting van de overeenkomst met Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
Besluit com(2010)198
 
05.05.2010  Sluiting van de overeenkomst met Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2010)200
 
29.03.2010  Bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.
Richtlijn com(2010)94
 
29.03.2010  Voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers.
Richtlijn com(2010)95
 
24.03.2010  Totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
Verordening com(2010)105
 
24.03.2010  Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
Besluit com(2010)104
 
03.02.2010  Ondertekening van een overeenkomst tussen Kroatië en de EU betreffende de deelneming van Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en ...
Besluit com(2010)20
 
03.02.2010  Sluiting van een overeenkomst met Kroatië betreffende de deelneming in het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving.
Besluit com(2010)21
 
17.12.2009  Sluiting van de Overeenkomst met IJsland en Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van 29 mei 2000 tussen de lidstaten van de EU ...
Besluit com(2009)704
 
17.12.2009  Sluiting van de Overeenkomst met IJsland en Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de EU en IJsland en Noorwegen.
Besluit com(2009)705
 
17.12.2009  Sluiting van de Overeenkomst met Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
Besluit com(2009)706
 
17.12.2009  Sluiting van de Overeenkomst met IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende ...
Besluit com(2009)707
 
14.10.2009  Bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en instelling van een Europese ...
Verordening com(2009)154
 
28.07.2009  Sluiting door de EG van het verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden.
Besluit com(2009)373
 
03.12.2008  Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Dublin-verordening.
Verordening com(2008)825
 
27.05.2008  Oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2008/XX/JBZ.
Kaderbesluit com(2008)332
 
14.04.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft.
Verordening com(2008)188
 
11.03.2008  Wijziging van richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken.
Richtlijn com(2008)134
 
29.02.2008  Sluiting van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Besluit com(2008)116
 
23.10.2007  Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.
Richtlijn com(2007)637
 
23.10.2007  Eén enkele aanvraagprocedure voor een werk- en verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen en een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde ...
Richtlijn com(2007)638
 
18.10.2007  Wijziging van Verordening 2252/2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en ...
Verordening com(2007)619
 
12.09.2007  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 168/2007, wat de vaststelling van een meerjarenkader voor het Bureau van de EU voor de grondrechten voor 2007-2012 betreft.
Beschikking com(2007)515
 
21.08.2007  Sluiten van een overeenkomst met de Raad van Europa over samenwerking tussen het Bureau van de EU voor de grondrechten en de Raad van Europa.
Besluit com(2007)478
 
10.08.2007  Opzetten van een Europees migratienetwerk.
Beschikking com(2007)466
 
17.07.2007  Omschrijving van 1-benzylpiperazine (BZP) als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpen.
Besluit com(2007)430
 
06.07.2007  Ondertekening van het Verdrag tussen de EG en IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging ...
Besluit com(2007)387
 
06.06.2007  Wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten.
Richtlijn com(2007)298
 
16.05.2007  Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Richtlijn com(2007)249
 
25.04.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de EU tot oprichting van een Europese ...
Aanbeveling com(2007)215
 
25.04.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de EU ter ...
Aanbeveling com(2007)218
 
25.04.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de EU, ...
Aanbeveling com(2007)213
 
25.04.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening opengesteld te Rome op ...
Aanbeveling com(2007)217
 
25.04.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de EU inzake wederzijdse ...
Aanbeveling com(2007)216
 
25.04.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de EU inzake het gebruik van ...
Aanbeveling com(2007)211
 
25.04.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de EU, betreffende de ...
Aanbeveling com(2007)214