1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 74 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.04.2014  Wijziging richtlijnen voor het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en van bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance.
Richtlijn com(2014)213
 
27.03.2014  Werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking).
Richtlijn com(2014)167
 
29.01.2014  Rapportage en transparantie van financieringstransacties effecten.
Verordening com(2014)40
 
09.01.2014  Aanpassing verordening EU nr. 260/2012 betreffende de overgang naar EU-brede overboekingen en automatische afschrijvingen.
Verordening com(2013)937
 
20.12.2013  Ondertekening van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn of visueel of anderszins leesgehandicapt.
Besluit com(2013)926
 
28.11.2013  Bescherming van private kennis en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheim) tegen onwettelijke acquisitie, gebruik en bekendmaking ervan.
Richtlijn com(2013)813
 
02.10.2013  Wijziging van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) wat de data van omzetting, toepassing en intrekking van bepaalde richtlijnen betreft.
Richtlijn com(2013)680
 
18.09.2013  Indicatoren die gebruikt worden als benchmark in financiële instrumenten en bij financiële contracten.
Verordening com(2013)641
 
04.09.2013  Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (Voor de EER relevante tekst. ).
Verordening com(2013)615
 
24.07.2013  Betaaldiensten in de interne markt.
Richtlijn com(2013)547
 
24.07.2013  Reguleren van toeslagen op uitwisselingen voor het afwikkelen van betalingen gedaan met betaalkaarten.
Verordening com(2013)550
 
10.07.2013  Eenvormige regels en procedures voor de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ikv één afwikkelingsmechanisme en bankenafwikkelingsfonds.
Verordening com(2013)520
 
26.06.2013  Electronisch factureren bij openbare aanbestedingen.
Richtlijn com(2013)449
 
26.06.2013  Europese lange-termijn investeringsfondsen.
Verordening com(2013)462
 
08.05.2013  Mogelijkheid tot vergelijken kosten voor diensten bij betaalrekeningen, omzetten van rekeningen naar andere banken en universele toegang tot betaalrekening met ...
Richtlijn com(2013)266
 
16.04.2013  Amendering Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG over het openbaar maken van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit door categorieën grote bedrijven en ...
Richtlijn com(2013)207
 
27.03.2013  Aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Herschikking).
Richtlijn com(2013)162
 
22.03.2013  EU-standpunt in het Comité voor overheidsopdrachten over de uitvoering van bepaalde bepalingen van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake ...
Besluit com(2013)142
 
22.03.2013  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2013)143
 
04.03.2013  Ondertekening van het Verdrag van de WIPO inzake audiovisuele uitvoeringen.
Besluit com(2013)109
 
05.02.2013  Bij geldovermakingen te voegen informatie.
Verordening com(2013)44
 
05.02.2013  Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Richtlijn com(2013)45
 
12.09.2012  Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.
Verordening com(2012)511
 
12.09.2012  Wijziging van Verordening 1093/2010 over een Europese Bankautoriteit wat de interactie daarvan betreft met de Verordening over het toezicht van de ECB op ...
Verordening com(2012)512
 
25.07.2012  Strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (ingediend overeenkomstig artikel 293, lid 2, VWEU).
Richtlijn com(2012)420
 
25.07.2012  Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (ingediend overeenkomstig artikel 293, lid 2, VWEU).
Verordening com(2012)421
 
11.07.2012  Collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt.
Richtlijn com(2012)372
 
03.07.2012  Wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van regels betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaardertaken, ...
Richtlijn com(2012)350
 
03.07.2012  Voorstel voor een verordening voor het verstrekken van kerninformatie bij investeringsproducten.
Verordening com(2012)352
 
03.07.2012  Verzekeringsbemiddeling.
Richtlijn com(2012)360
 
06.06.2012  Raamwerk voor het herstel van kredietverlenende instanties en investeringmaatschappijen.
Richtlijn com(2012)280
 
16.05.2012  Wijziging van omzettings- en toepassingsdatum van richtlijn betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit ...
Richtlijn com(2012)217
 
21.03.2012  Toegang tot de aanbestedingsmarkt van de EU door derde landen en onderhandelingen over toegang van de EU tot aanbestedingsmarkten van derde landen.
Verordening com(2012)124
 
07.03.2012  Verbetering van de effectenafwikkeling in de EU, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depositories – csd's).
Verordening com(2012)73
 
20.12.2011  Gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten.
Richtlijn com(2011)895
 
20.12.2011  Gunnen van overheidsopdrachten.
Richtlijn com(2011)896
 
20.12.2011  Gunnen van concessieopdrachten.
Richtlijn com(2011)897
 
19.12.2011  Wijziging richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en verordening betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt.
Richtlijn com(2011)883
 
07.12.2011  Europese durfkapitaalfondsen.
Verordening com(2011)860
 
07.12.2011  Europese sociaalondernemerschapsfondsen.
Verordening com(2011)862
 
30.11.2011  Wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.
Richtlijn com(2011)778
 
30.11.2011  Specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang.
Verordening com(2011)779
 
15.11.2011  Wijziging van richtlijnen inzake beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings.
Richtlijn com(2011)746
 
15.11.2011  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus.
Verordening com(2011)747
 
25.10.2011  Wijziging richtlijnen betreffende de transparantievereisten voor uitgevende instellingen met op een gereglementeerde markt verhandelbare effecten.
Richtlijn com(2011)683
 
25.10.2011  Jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen.
Richtlijn com(2011)684
 
20.10.2011  Markten in financiële instrumenten en wijziging van Verordening [EMIR] betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.
Verordening com(2011)652
 
20.10.2011  Markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG (Herschikking).
Richtlijn com(2011)656
 
29.08.2011  Administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt(“de IMI-verordening”).
Verordening com(2011)522
 
20.07.2011  Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
Verordening com(2011)452