1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 105 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.03.2022  Overgangsbepalingen voor de verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen waarvoor volgens Richtlijn 2001/82/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 een vergunning is ...
Verordening com(2022)76
 
27.01.2022  Wijziging van Beschikking 2003/17/EG wat betreft de toepassingsperiode ervan en de gelijkwaardigheid van sommige producten uit en veldkeuringen verricht in Bolivia.
Besluit com(2022)26
 
17.12.2021  Wijziging van Verordening betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Verordening com(2021)998
 
17.12.2021  Wijziging van Richtlijnen betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Richtlijn com(2021)997
 
14.10.2021  Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen.
Verordening com(2021)627
 
16.09.2021  Kader van maatregelen ter waarborging van de levering van in een crisissituatie relevante medische tegenmaatregelen bij een noodsituatie op het gebied van de ...
Verordening com(2021)577
 
03.05.2021  Standpunt EU tijdens de 74e zitting van de Wereldgezondheidsvergadering.
Besluit com(2021)233
 
09.03.2021  Wijziging Verordening 2017/625 wat betreft controles op de import van dieren en producten van dierlijke oorsprong ikv naleving verbod op bepaalde antimicrobiële stoffen.
Verordening com(2021)108
 
03.02.2021  Verlenging van de duur van het gemeenschappelijke kwekersrecht voor aspergesoorten en de soortengroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten.
Verordening com(2021)36
 
23.12.2020  Wijzigen beschikkingen over de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de instandhouding van rassen van landbouwgewassen.
Besluit com(2020)853
 
23.12.2020  Wijziging van de Beschikking over de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal aan dergelijk in de Unie geproduceerd ...
Besluit com(2020)852
 
11.11.2020  Wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.
Verordening com(2020)726
 
11.11.2020  Grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
Verordening com(2020)725
 
11.11.2020  Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.
Verordening com(2020)727
 
17.06.2020  Uitvoering klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, en de levering ...
Verordening com(2020)261
 
28.05.2020  Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”).
Verordening com(2020)405
 
07.04.2020  Wijzigen beschikking 2003/17/EG mbt gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en voortgebrachte zaaigranen.
Besluit com(2020)137
 
03.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft.
Verordening com(2020)144
 
02.05.2018  Regels en procedures voor terbeschikkingstelling van eigen middelen op basis van CCCTB, ETS en niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval, en maatregelen voor ...
Verordening com(2018)326
 
11.04.2018  Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen.
Verordening com(2018)179
 
29.11.2017  Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau.
Verordening com(2017)735
 
14.11.2017  Wijziging van beschikking 2003/17/EG wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië en Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen en van voortgebrachte zaaizaden.
Besluit com(2017)643
 
26.06.2015  Standpunt EU inzake wijziging van aanhangsels van bijlage 11 bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten.
Besluit com(2015)217
 
15.06.2015  Ondertekening van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (CETS nr. 196).
Besluit com(2015)292
 
25.02.2015  Advies Commissie over amendementen EP op standpunt Raad inzake wijziging richtlijn 2001/18/EG over mogelijkheid voor lidstaten tot verbieden of beperken teelt van ggo's.
Advies com(2015)83
 
10.09.2014  Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
Verordening com(2014)558
 
10.09.2014  Verordening betreft productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad.
Verordening com(2014)556
 
10.09.2014  Aanpassing verordening voor procedures voor vergunningsverlening en toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en oprichting EU ...
Verordening com(2014)557
 
05.05.2014  Intrekking Richtlijn 93/5/EEG van de Raad over bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken ivm ...
Richtlijn com(2014)246
 
20.03.2014  Onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten mbt voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten en tot intrekking van Raadsverordening 83/417/EEG.
Richtlijn com(2014)174
 
18.12.2013  Nieuwe voedingsmiddelen.
Verordening com(2013)894
 
26.06.2013  Vergoedingen aan het Europees Geneesmiddelenbureau voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik .
Verordening com(2013)472
 
06.05.2013  Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde ...
Verordening com(2013)260
 
19.12.2012  Harmonisatie van alle wetten en regelingen in alle lidstaten op het terrein van de productie, presentatie en verkoop van tabak en tabaks-gerelateerde producten.
Richtlijn com(2012)788
 
26.09.2012  Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
Verordening com(2012)541
 
26.09.2012  Medische hulpmiddelen.
Verordening com(2012)542
 
21.09.2012  Wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing.
Richtlijn com(2012)530
 
17.07.2012  Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Verordening com(2012)369
 
02.07.2012  Wijziging van Beschikking 2008/971/EG, wat het opnemen van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie "gekeurd" in het toepassingsgebied van die beschikking betreft.
Besluit com(2012)355
 
28.06.2012  Verlenging van de toepassing en bijwerking van Beschikking 2003/17/EG over de gelijkwaardigheid van zaaizaad uit derde landen.
Besluit com(2012)343
 
10.02.2012  Wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat de geneesmiddelenbewaking betreft.
Verordening com(2012)51
 
10.02.2012  Wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de geneesmiddelenbewaking betreft.
Richtlijn com(2012)52
 
20.06.2011  Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik.
Verordening com(2011)353
 
13.07.2010  Wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden.
Verordening com(2010)375
 
23.04.2010  Invoervoorschriften voor visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten daarvan uit Groenland.
Besluit com(2010)176
 
07.10.2009  Intrekking van Beschikking 79/542/EEG tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van veterinairrechtelijke ...
Beschikking com(2009)516
 
30.06.2009  Rookvrije ruimten.
Aanbeveling com(2009)328
 
10.02.2009  Rectificatie van richtlijn 2008/73/EG tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch ...
Beschikking com(2009)45
 
10.12.2008  Wijziging van richtlijn 2001/83/EG om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden.
Richtlijn com(2008)668
 
10.12.2008  Wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke ...
Verordening com(2008)664