1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 73 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.07.2005  Besluit van de Raad 2005/…/JBZ van … tot wijziging van Besluit 2003/170/JBZ betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de ...
Besluit (JBZ/PJSS) jai(2005)4
 
08.04.2005  Ondertekening van een protocol bij de overeenkomst tussen de EG, IJsland en Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van Die ...
Besluit com(2005)131
 
07.02.2005  Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol.
Besluit (JBZ/PJSS) jai(2005)1
 
22.12.2004  Wijziging van de lijsten van insolventieprocedures, liquidatieprocedures en curatoren die zijn opgenomen in de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 ...
Verordening com(2004)827
 
29.11.2004  Initiatief van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad over de bescherming van de euro ...
Besluit (JBZ/PJSS) jai(2004)11
 
17.09.2004  Ondertekening van de overeenkomst met Denemarken houdende uitbreiding tot Denemarken van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 tot vaststelling van de criteria ...
Besluit com(2004)594
 
30.06.2004  Voorstel voor een gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende de onderhandelingen in de Raad van Europa over het Verdrag van 1990 inzake het witwassen, de ...
Gemeenschappelijk standpunt (JBZ/GBVB) com(2004)444
 
03.06.2004  Vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de EU.
Kaderbesluit jai(2004)9
 
18.07.2002  Tenuitvoerlegging in de EU van beslissingen tot confiscatie.
Kaderbesluit jai(2002)22
 
16.07.2002  Confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven.
Kaderbesluit jai(2002)18
 
02.07.2002  Initiatief van Denemarken met het oog op de aanneming van de akte van de Raad tot vaststelling, op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van ...
Besluit jai(2002)23
 
11.06.2002  Invoering van enkele nieuwe taken in het Schengeninformatiesysteem, met name bij de bestrijding van terrorisme.
Besluit (JBZ/PJSS) jai(2002)16
 
06.12.2001  Omschrijving van PMMA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpen.
Besluit com(2001)734
 
09.10.2001  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel.
Verordening com(2001)577
 
04.12.2000  Ondertekening van het Verdrag van de VN ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en van de daarbij gevoegde protocollen betreffende de ...
Besluit com(2000)760
 
14.09.2000  Verzoek van Ierland deel te nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengen-acquis.
Advies sec(2000)1439
 
26.07.2000  Onderlinge erkenning van definitieve beslissingen in strafzaken.
Mededeling com(2000)495
 
04.06.2000  Periode gedurende dewelke onderdanen van derde landen die van de visumplicht zijn vrijgesteld, vrij kunnen reizen op het grondgebied van de lidstaten.
Verordening jai(2000)1