1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 15 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.05.2013  Standpunt EU in de VN/ECE over het aanpassen van veel technische reglementen, en goedkeuring van een mondiaal technisch reglement over waterstof- en ...
Besluit com(2013)302
 
15.02.2013  EU-standpunt in de VN/ECE over de aanpassing aan de technische vooruitgang van een aantal reglementen, alsmede Mondiaal Technisch Reglement nr. 12.
Besluit com(2013)79
 
23.10.2012  Standpunt EU over de aanpassing aan de technische vooruitgang van 50 reglementen van de VN/ECE.
Besluit com(2012)613
 
22.10.2012  Standpunt dat de EU in het Administratief Comité van de VN/ECE zal innemen over het ontwerpreglement inzake betere kinderbeveiligingssystemen.
Besluit com(2012)607
 
08.07.2011  ADVIES VAN DE COMMISSIEovereenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de EUover het amendement van het Europees Parlementop het ...
Advies com(2011)423
 
08.12.2010  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende textielbenamingen en de desbetreffende etikettering van textielproducten.
Mededeling com(2010)724
 
17.10.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en ...
Verordening com(2007)613
 
10.10.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof.
Verordening com(2007)593
 
02.10.2007  Wijziging van richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2 ...
Beschikking com(2007)559
 
17.04.2007  Gemeenschappelijke procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Verordening com(2007)194