1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 72 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
06.05.2010  Ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - Voortgangsverslag Juli 2009 - december 2009.
Verslag com(2010)221
 
06.05.2010  Commission staff working document - Annexes accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Action Plan on Unaccompanied ...
sec(2010)534
 
06.05.2010  Commission staff working paper - First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the ...
sec(2010)535
 
29.04.2010  Document de travail des services de la Commission portee de la notion "matiere penale" a l'article 82 tfue - initiative d'etats membres en vue d'une directive du ...
Werkdocument Europese Commissie sec(2010)549
 
20.04.2010  Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa - Actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm.
Mededeling com(2010)171
 
12.04.2010  Financial and contractual aspects of developing the second generation Schengen Information System (SIS II).
Werkdocument Europese Commissie sec(2010)436
 
19.03.2010  Consolidation of the EU framework on integration Report to the 2010 Ministerial Conference on Integration.
Werkdocument Europese Commissie sec(2010)357
 
19.03.2010  Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (door de Commissie ingediend overeenkomstig artikel ...
com(2010)93
 
05.03.2010  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een Verordening tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en een voorstel voor een ...
Mededeling com(2010)79
 
24.02.2010  Commission staff working document - Impact assessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council ...
sec(2010)149
 
17.12.2009  Overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van de beschikking van de Raad van 5 oktober 2006 betreffende de instelling van een mechanisme voor wederzijdse informatie over ...
Verslag com(2009)687
 
10.12.2009  Tenuitvoerlegging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met ...
Verslag com(2009)669
 
10.12.2009  Document de travail des services de la Commission - Accompagnant le Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2004/757/JAI concernant ...
sec(2009)1661
 
21.09.2009  Werking van de bepalingen betreffende het afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van Verordening (EG) nr. ...
Verslag com(2009)489
 
15.09.2009  Ontwikkeling van het Visuminformatiesysteem (VIS) IN 2008 (ingediend overeenkomstig de verplichting ingesteld bij artikel 6 van Beschikking 2004/512/EG).
Verslag com(2009)473
 
02.09.2009  Vaststelling van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma van de EU.
Mededeling com(2009)447
 
24.07.2009  Uitvoering en de werking van de regeling inzake klein grensverkeer zoals ingesteld bij Verordening 1931/2006 tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de ...
Verslag com(2009)383
 
08.07.2009  Recht op tolk en vertaaldiensten in strafprocedures.
Kaderbesluit com(2009)338
 
08.07.2009  Verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving.
Besluit com(2009)344
 
08.07.2009  Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. […/…] [tot vaststelling van de ...
com(2009)342
 
02.07.2009  Richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor ...
Mededeling com(2009)313
 
10.06.2009  Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger.
Mededeling com(2009)262
 
02.07.2008  Verslag over de uitvoering van het Haags programma - 2007.
Mededeling com(2008)373
 
07.05.2008  Ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - Voortgangsverslag juli-december 2007 (SEC(2008) 552).
Verslag com(2008)239
 
07.03.2008  Overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van ...
Mededeling com(2008)131
 
06.03.2008  Groenboek - Efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU: transparantie van het vermogen van schuldenaars.
Groenboek com(2008)128
 
15.02.2008  Vijfde verslag over het burgerschap van de Unie (1 mei 2004 - 30 juni 2007) [SEC(2008) 197].
Verslag com(2008)85
 
13.02.2008  Verslag over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van het Frontex-agentschap.
Mededeling com(2008)67
 
13.02.2008  Comité van de Regio´s - Onderzoek naar de mogelijkheden tot instelling van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur).
Mededeling com(2008)68
 
13.02.2008  Voorbereiding van de volgende stappen in het grensbeheer in de EU.
Mededeling com(2008)69
 
04.02.2008  Oprichting van een Forum voor de bespreking van het justitiële beleid en de justitiële praktijk in de EU.
Mededeling com(2008)38
 
20.12.2007  Uitvoering van Besluit 2000/642/JBZ inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens.
Verslag com(2007)827
 
20.12.2007  Toekenning van een afwijking overeenkomstig artikel 19, lid 2, van het EG-Verdrag, ingediend krachtens artikel 14, lid 3, van richtlijn 93/109/EG betreffende het actief ...
Verslag com(2007)846
 
17.12.2007  Op grond van artikel 6 van het kaderbesluit van de Raad van 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte ...
Verslag com(2007)805
 
10.12.2007  Voortgangsverslag 2007 over de tenuitvoerlegging van het EU drugsactieplan (2005 2008).
Mededeling com(2007)781
 
05.12.2007  Toepassing van Verordening 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.
Verslag com(2007)769
 
05.12.2007  Naar een gemeenschappelijk immigratiebeleid.
Mededeling com(2007)780
 
05.12.2007  Effectieve consulaire bescherming in derde landen: bijdrage van de EU - Actieplan 2007-2009.
Mededeling com(2007)767
 
26.11.2007  Toepassing van richtlijn 2003/9/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten.
Verslag com(2007)745
 
16.11.2007  Op basis van artikel 12 van het Kaderbesluit van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.
Verslag com(2007)716
 
13.11.2007  Haalbaarheid van EU wetgeving op het gebied van de bescherming van getuigen en personen die met justitie samenwerken.
Werkdocument Europese Commissie com(2007)693
 
06.11.2007  Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor wetshandhavingsdoeleinden.
Kaderbesluit com(2007)654
 
06.11.2007  Op basis van artikel 11 van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding.
Verslag com(2007)681
 
06.11.2007  Intensivering van de strijd tegen terrorisme.
Mededeling com(2007)649
 
06.11.2007  Verbeteren van de beveiliging van explosieven.
Mededeling com(2007)651
 
23.10.2007  Rol van Eurojust en van het Europees justitieel netwerk bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme in de EU.
Mededeling com(2007)644
 
20.09.2007  Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het ...
com(2007)557
 
13.09.2007  Handhaving, door bepaalde derde landen, van de visumplicht in strijd met het wederkerigheidsbeginsel overeenkomstig artikel 1, lid 5, van Verordening 539/2001 tot ...
Verslag com(2007)533
 
11.09.2007  Derde jaarverslag over migratie en integratie.
Mededeling com(2007)512
 
07.09.2007  Verzoek van Ierland om deel te nemen aan Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde ...
Advies com(2007)506