1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 147 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
26.08.2022  Uitvoering van het Innovatiefonds, met inbegrip van de evaluatie als bedoeld in artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1031/2010.
Verslag com(2022)416
 
05.04.2022  Gefluoreerde broeikasgassen.
Verordening com(2022)150
 
05.04.2022  Ozonlaag afbrekende stoffen.
Verordening com(2022)151
 
15.07.2021  Energie-efficiëntie (herschikking).
Richtlijn com(2021)558
 
14.07.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan ...
Verordening com(2021)555
 
14.07.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het toepassingsgebied, vereenvoudiging van de nalevingsvoorschriften, vaststelling van de streefcijfers voor de ...
Verordening com(2021)554
 
14.07.2021  Sociaal klimaatfonds.
Verordening com(2021)568
 
14.07.2021  Wijziging van Besluit (EU) 2015/1814 wat betreft de hoeveelheid emissierechten die tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in ...
Besluit com(2021)571
 
14.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de bijdrage van de luchtvaart aan de emissiereductiedoelstelling van de Unie voor de hele economie en de passende ...
Richtlijn com(2021)552
 
14.07.2021  Gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart.
Verordening com(2021)562
 
14.07.2021  Waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer.
Verordening com(2021)561
 
14.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie, Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de ...
Richtlijn com(2021)551
 
14.07.2021  Wijziging verordening 2019/631 m.b.t. de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen .
Verordening com(2021)556
 
08.07.2021  The EEAS’s Climate Change and Defence Roadmap.
ini(2021)2102
 
24.02.2021  Klimaatveerkrachtig Europa tot stand brengen - de nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.
Mededeling com(2021)82
 
09.12.2020  Europees klimaatpact.
Mededeling com(2020)788
 
30.11.2020  In hoger tempo naar een klimaatneutraal Europa in 2050 Voortgangsverslag 2020 over klimaatactie in de EU.
Verslag com(2020)777
 
23.11.2020  Bijgewerkte analyse van niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart en mogelijke beleidsmaatregelen uit hoofde van de richtlijn betreffende het EU-systeem inzake ...
Verslag com(2020)747
 
19.11.2020  Kwaliteit van de in het wegvervoer in de EU gebruikte benzine en dieselbrandstof (Verslagjaar 2018).
Verslag com(2020)742
 
18.11.2020  Verslag over de werking van de Europese koolstofmarkt.
Verslag com(2020)740
 
17.09.2020  Ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal.
Mededeling com(2020)562
 
17.09.2020  The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter.
ini(2020)2134
 
16.04.2020  The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries.
ini(2020)2042
 
31.10.2019  Weg effenen voor ambitieuzere langetermijn­doelstellingen - voortgangsverslag 2019 over klimaatactie in de EU.
Verslag com(2019)559
 
31.10.2019  Kwaliteit van de in het wegvervoer in de EU gebruikte benzine en dieselbrandstof (Verslagjaar 2017).
Verslag com(2019)561
 
31.10.2019  Verslag over de werking van de Europese koolstofmarkt.
Verslag com(2019)557
 
31.10.2019  Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide.
Verslag com(2019)566
 
11.09.2019  Door de secretaris-generaal van de VN in New York georganiseerde top over klimaatactie 2019.
Mededeling com(2019)412
 
04.02.2019  Wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door ...
Verordening com(2019)38
 
17.12.2018  Verslag over de werking van de Europese koolstofmarkt.
Verslag com(2018)842
 
28.11.2018  Een schone planeet voor iedereen - Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie.
Mededeling com(2018)773
 
12.11.2018  Uitvoering van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.
Verslag com(2018)738
 
08.11.2018  Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie krachtens Verordening (EG) nr. 443/2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's.
Verslag com(2018)735
 
26.10.2018  EU en de Overeenkomst van Parijs: balans van de vooruitgang, COP Katowice.
Verslag com(2018)716
 
06.08.2018  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen.
com(2018)569
 
19.02.2018  Uitoefening van de bevoegdheid die aan de Commisie m.b.t. vaststelling van emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen is toegekend.
Verslag com(2018)73
 
06.02.2018  Kwaliteit van de in het wegvervoer in de EU gebruikte benzine en dieselbrandstof (verslagjaar 2016).
Verslag com(2018)56
 
01.02.2018  Gedelegeerde handelingen EC over bewakings- en rapportagesystemen voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie op nationaal, EU niveau mbt ...
Verslag com(2018)52
 
23.11.2017  Verslag over de werking van de Europese koolstofmarkt.
Verslag com(2017)693
 
07.11.2017  Twee jaar na Parijs - vorderingen inzake het nakomen van de klimaatverplichtingen van de EU.
Verslag com(2017)646
 
13.07.2017  Beoordeling van de methode voor quotatoewijzing overeenkomstig Verordening (EU) nr. 517/2014 (F-gassenverordening, gefluoreerde broeikasgassen).
Verslag com(2017)377
 
31.05.2017  Verslag overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbandstof.
Verslag com(2017)284
 
31.05.2017  IMPACT ASSESSMENT Impact Assessment accompanying the document: monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles.
swd(2017)188
 
31.05.2017  Executive summary of the impact assessment accompanying the document: monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles.
swd(2017)189
 
16.02.2017  Role of EU regions and cities in implementing the COP 21 Paris Agreement on Climate Change.
ini(2017)2006
 
03.02.2017  Samenvatting van de effectbeoordeling bij: Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten.
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)30
 
03.02.2017  Impact assessment accompanying the document: Amendment of Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the EC in view ...
swd(2017)31
 
01.02.2017  Toepassing van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide.
Verslag com(2017)37
 
01.02.2017  Verslag over de werking van de Europese koolstofmarkt.
Verslag com(2017)48
 
01.02.2017  Kwaliteit van de in het wegvervoer in de EU gebruikte benzine en diesel (verslagjaren 2014 en 2015).
Verslag com(2017)49