EMPL - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 897 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.07.2019  Globaliseringsfonds EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2019)290
 
07.06.2019  Samenvatting van de jaarverslagen over de uitvoering van operationele programma's die in 2017 zijn medegefinancierd door het Fonds voor Europese hulp aan de meest ...
Verslag com(2019)259
 
20.05.2019  Tussentijdse evaluatie van het programma van de EU voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI).
Verslag com(2019)234
 
16.04.2019  Efficiënter besluitvorming op het gebied van sociaal beleid: identificatie van gebieden waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid.
Mededeling com(2019)186
 
11.04.2019  Evaluatie van de aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt.
Verslag com(2019)169
 
02.04.2019  Eures-activiteiten van januari 2016 tot en met juni 2018 - Ingediend uit hoofde van artikel 33 van Verordening (EU) 2016/589.
Verslag com(2019)164
 
04.12.2018  Uitvoering richtlijn 2014/54/EU mbt maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrij verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te ...
Verslag com(2018)789
 
21.11.2018  ONTWERP VAN GEZAMENLIJK VERSLAG VAN DE COMMISSIE EN DE RAAD bij de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse groeianalyse 2019.
com(2018)761
 
14.11.2018  Samenvatting van de jaarverslagen over de uitvoering van operationele programma's die in 2016 zijn medegefinancierd door het Fonds voor Europese hulp aan de meest ...
Verslag com(2018)742
 
14.06.2018  Assessing how the EU budget is used for public sector reform.
ini(2018)2086
 
14.06.2018  Care services in the EU for improved gender equality.
ini(2018)2077
 
14.06.2018  European semester for economic policy coordination: employment and social aspects in the annual growth survey 2019.
ini(2018)2120
 
30.05.2018  Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).
Verordening com(2018)380
 
30.05.2018  Europees Sociaal Fonds+ (ESF+).
Verordening com(2018)382
 
16.05.2018  Over de tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).
Verslag com(2018)297
 
14.05.2018  Toepassing door de lidstaten van de Richtlijn voor het instellen van een Europese ondernemingsraad of vergelijkende procedures bij ondernemingen met een europese ...
Verslag com(2018)292
 
19.04.2018  Measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at workplace, in public spaces, and political life in the EU.
ini(2018)2055
 
19.04.2018  Role of employee financial participation in creating jobs and reactivating the unemployed.
ini(2018)2053
 
13.03.2018  Uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten monitoren.
Mededeling com(2018)130
 
13.03.2018  Toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen.
Aanbeveling com(2018)132
 
18.01.2018  Pathways for the reintegration of workers recovering from injury and illness into quality employment.
ini(2017)2277
 
08.12.2017  European semester for economic policy coordination: employment and social aspects in the annual growth survey 2018.
ini(2017)2260
 
22.11.2017  Ontwerp-verslag over de werkgelegenheid bij de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse groeianalyse 2018.
Mededeling com(2017)674
 
31.10.2017  Activiteiten van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering in 2015 en 2016.
Verslag com(2017)636
 
05.10.2017  Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen.
Aanbeveling com(2017)563
 
28.07.2017  Samenvatting van de jaarverslagen over de uitvoering van operationele programma's die in 2015 zijn medegefinancierd door het Fonds voor Europese hulp aan de meest ...
Verslag com(2017)404
 
06.06.2017  Toepassing van Besluit 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's).
Verslag com(2017)287
 
26.04.2017  Oprichting van een Europese pijler van sociale rechten.
Mededeling com(2017)250
 
26.04.2017  Initiatief om het evenwicht tussen werk en priveleven voor werkende ouders en mantelzorgers te ondersteunen.
Mededeling com(2017)252
 
26.04.2017  Verslag over de uitvoering door de lidstaten van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.
Verslag com(2017)254
 
26.04.2017  Sociaal scorebord bij de mededeling inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten.
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)200
 
26.04.2017  Werkdocument bij: oprichting van een Europese pijler van sociale rechten.
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)201
 
26.04.2017  Impact assessment accompanying the document: work-life balance for parents and carers.
swd(2017)202
 
26.04.2017  Samenvatting effectbeoordeling bij het voorstel voor een richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)203
 
26.04.2017  Detailed report on the implementation by Member States of Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time accompanying the document: ...
swd(2017)204
 
26.04.2017  Report of the public consultation accompanying the document: Establishing a European Pillar of Social Rights.
swd(2017)206
 
16.03.2017  Implementation of the youth employment initiative in the Member States.
ini(2017)2039
 
02.02.2017  Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy (2010 - 2020).
swd(2017)29
 
10.01.2017  Veiliger en gezonder werk voor iedereen - Modernisering van de wetgeving en het beleid van de EU inzake veiligheid en gezondheid op het werk.
Mededeling com(2017)12
 
10.01.2017  Impact assessment accompanying the document: Amendment of Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens ...
swd(2017)7
 
10.01.2017  Samenvatting effectbeoordeling bij voorgestelde wijziging van de richtlijn over bescherming van werknemers tegen risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)8
 
10.01.2017  Health and Safety at Work is Everybody's Business A Practical guidance for employers accompanying the document: Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the ...
swd(2017)9
 
10.01.2017  Ex-post evaluation of the EU occupatinal safety and health Directives (REFIT evaluation) accompanying the document: Safer and Healthier Work for All - Modernisation of ...
swd(2017)10
 
13.12.2016  Wijziging van Verordening 883/2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening 987/2009 over de toepassing van Verordening 883/2004.
Verordening com(2016)815
 
13.12.2016  IMPACT ASSESSMENT Initiative to partially revise Regulation 883/2004 on the coordination of social security systems and its implementing Regulation (EC) No 987/2009 ...
swd(2016)460
 
13.12.2016  Executive summary of the impact assessment accompanying the document: Amendment of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and ...
swd(2016)461
 
24.11.2016  Minimum income policies as a tool to tackle poverty.
ini(2016)2270
 
24.11.2016  Combating inequalities as a lever to boost job creation and growth.
ini(2016)2269
 
16.11.2016  Ontwerp van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid van de Commissie en de Raad bij de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse groeianalyse 2017.
Mededeling com(2016)729
 
04.10.2016  Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.
Mededeling com(2016)646