1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 345 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.11.2023  Stelsel van algemene preferenties voor de periode 2020-2022.
join(2023)34
 
17.11.2023  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA dat is opgericht bij de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de EU wat betreft de ...
Besluit com(2023)708
 
15.11.2023  Uitvoering en de handhaving van het handelsbeleid van de EU.
Verslag com(2023)740
 
19.10.2023  Derde jaarverslag over de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie.
Verslag com(2023)590
 
06.10.2023  Standpunt EU in het Samenwerkingscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Versterkte partnerschapsovereenkomst met Kazachstan in ...
Besluit com(2023)573
 
28.09.2023  Ondertekening van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen Kenia, lid van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, enerzijds, en de EU, anderzijds.
Besluit com(2023)559
 
28.09.2023  Sluiting van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen Kenia, lid van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, enerzijds, en de EU, anderzijds.
Besluit com(2023)562
 
06.09.2023  41e jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en het gebruik van ...
Verslag com(2023)506
 
05.07.2023  Ondertekening van de Interimovereenkomst inzake Handel tussen de EU en Chili.
Besluit com(2023)434
 
05.07.2023  Sluiting van de Interimovereenkomst inzake Handel tussen de EU en Chili.
Besluit com(2023)435
 
16.06.2023  Sluiting van de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de EU en Angola.
Besluit com(2023)313
 
14.06.2023  Machtiging voor onderhandelingen met de VS betreffende de versterking van de internationale toeleveringsketens van kritieke mineralen.
Aanbeveling com(2023)327
 
07.06.2023  HERZIENE REGEL VAN HET LAAGSTE RECHT IN ANTIDUMPING- EN ANTISUBSIDIEONDERZOEKEN IN DE EU Een verslag over en evaluatie van de toepassing van artikel 7, lid 2 bis, ...
Mededeling com(2023)294
 
14.04.2023  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over regels voor de digitale handel met Korea en met Singapore.
Aanbeveling com(2023)230
 
16.03.2023  Betrouwbare en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen ter ondersteuning van de dubbele transitie.
Mededeling com(2023)165
 
17.02.2023  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
Besluit com(2023)87
 
19.01.2023  Implementation of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).
ini(2023)2001
 
15.12.2022  Implementation report on the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.
ini(2022)2188
 
11.10.2022  Uitvoering en handhaving van EU handelsovereenkomsten.
Verslag com(2022)730
 
05.10.2022  Overeenstemming tussen de lidstaten, de EU en Euratom met betrekking tot de uitlegging van het Verdrag inzake het Energiehandvest.
Mededeling com(2022)523
 
19.09.2022  Jaarverslag over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en gebruik van handelsbeschermings­instrumenten door derde landen tav de EU in 2021.
Verslag com(2022)470
 
14.09.2022  Verbod op met dwangarbeid vervaardigde producten op de markt van de Unie.
Verordening com(2022)453
 
01.09.2022  Tweede jaarverslag over de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie.
Verslag com(2022)433
 
01.09.2022  Uitvoering verordening 2021/821 over controle op de uitvoer, tussenhandel, technische bijstand, doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik.
Verslag com(2022)434
 
12.07.2022  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over bepalingen inzake grensoverschrijdende gegevensstromen in de Overeenkomst met Japan betreffende een economisch ...
Aanbeveling com(2022)336
 
22.06.2022  Kracht van handelspartnerschappen: samen voor groene en rechtvaardige groei.
com(2022)409
 
05.05.2022  Resilient supply chains in the EU trade to address current shortages.
ini(2022)2040
 
24.02.2022  Standpunt EU in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot wijziging van bijlage ...
Besluit com(2022)63
 
25.11.2021  Indo-Pacific strategy in the area of trade and investment.
ini(2021)2200
 
27.10.2021  Standpunt EU in het Gemengd Comité dat is opgericht bij artikel 63, lid 1, van de associatieovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit.
Besluit com(2021)651
 
07.10.2021  The future of EU international investment policy.
ini(2021)2176
 
07.10.2021  EU-India future trade and investment cooperation.
ini(2021)2177
 
07.10.2021  The future of EU-Africa trade relations.
ini(2021)2178
 
22.09.2021  Toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties.
Verordening com(2021)579
 
10.05.2021  Standpunt EU in de Associatieraad die is ingesteld bij de Overeenkomst van 22 april 2002 waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Algerije.
Besluit com(2021)230
 
13.04.2021  EU-India relations.
ini(2021)2023
 
23.03.2021  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met Angola inzake investeringsfacilitering.
Aanbeveling com(2021)138
 
18.02.2021  Evaluatie van het handelsbeleid - Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid.
Mededeling com(2021)66
 
04.02.2021  Uitvoering Verordening 428/2009 een gemeenschappelijke regeling voor controle op uitvoer, overbrenging, tussenhandel en doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.
com(2021)42
 
12.11.2020  Uitvoering van EU-handelsovereenkomsten 1 januari 2019 - 31 december 2019.
Verslag com(2020)705
 
22.09.2020  Wijziging tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten met het oog op toetreding van Samoa en de Salomonseilanden en toekomstige toetredingen.
Besluit com(2020)576
 
17.09.2020  Trade related aspects and implications of COVID-19.
ini(2020)2117
 
03.08.2020  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2020)348
 
03.08.2020  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2020)349
 
22.06.2020  Sluiting overeenkomst tot wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten ivm toetreding Samoa .
Besluit com(2020)254
 
15.06.2020  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 januari 2019 - 31 december 2019.
Verslag com(2020)236
 
30.04.2020  Jaarverslag 2019 over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en over tegen de EU gerichte handelsbeschermings­instrumenten door derde landen.
Verslag com(2020)164
 
06.04.2020  Toepassing van Verordening (EU) tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermings overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen.
com(2020)134
 
10.02.2020  Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2018-2019.
join(2020)3
 
14.01.2020  Gedelegeerde handelingen EC 2016/1076 toepassing regelingen voor goederen uit ACS-staten opgenomen in overeenkomsten tot instelling van economische ...
Verslag com(2020)7