1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 29 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
25.09.2019  Standpunt in het Comité EU-Zwitserland inzake koppeling van regelingen voor de handel in broeikasgas­emissierechten, met wijzigen van bijlagen I en II bij de ...
Besluit com(2019)427
 
31.05.2018  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de handel in broeikasgas­emissierechten, mbt de vaststelling van het reglement van orde van dat Gemengd Comité.
Besluit com(2018)359
 
17.05.2018  CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen.
Verordening com(2018)284
 
08.11.2017  Normen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering om CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken ...
Verordening com(2017)676
 
16.08.2017  Sluiting van een overeenkomst met Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten.
Besluit com(2017)427
 
16.08.2017  Ondertekening van een overeenkomst met Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten.
Besluit com(2017)428
 
31.05.2017  Voorstel voor een verordening mbt monitoring en het vastleggen van CO2 emissies en brandstofverbruik van nieuwe vrachtauto's.
Verordening com(2017)279
 
03.02.2017  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten.
Verordening com(2017)54
 
02.02.2017  Sluiting van de in Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.
Besluit com(2017)51
 
20.07.2016  Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan Overeenkomst van Parijs te ...
Verordening com(2016)482
 
20.07.2016  Opnemen van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030.
Verordening com(2016)479
 
02.03.2016  Ondertekening van de Overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering.
Besluit com(2016)62
 
12.01.2016  Wijziging van Besluit nr. 529/2013/EU ivm het opnemen van referentieniveaus voor bosbeheer, de omschrijving van het begrip bos en het referentiejaar van emissies voor ...
Besluit com(2015)687
 
15.07.2015  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen.
Richtlijn com(2015)337
 
06.10.2014  Berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof.
Richtlijn com(2014)617
 
23.05.2014  Sluiten van de overeenkomst met IJsland over de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.
Besluit com(2014)290
 
23.05.2014  Ondertekening van de overeenkomst met IJsland over de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.
Besluit com(2014)291
 
06.11.2013  Sluiten van het Doha amendement op het Kyoto Protocol en de gezamenlijke nakoming van de daar onder vallende verplichtingen.
Besluit com(2013)768
 
16.10.2013  Aanpassen richtlijn (EG) 2003/87 over het emissiehandelssysteem binnen de EU met het oog op een int. akkoord over een wereldwijde regeling betreft emissies van de ...
Richtlijn com(2013)722
 
28.06.2013  Monitoring, rapportering en verificatie van de uitstoot van CO2 van maritiem transport.
Verordening com(2013)480
 
20.11.2012  Tijdelijke afwijking van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de EG.
Besluit com(2012)697
 
07.11.2012  Gefluoreerde broeikasgassen.
Verordening com(2012)643
 
25.07.2012  Aanpassing van de regels omtrent de timing van veilingen van rechten voor de uitstoot van broeikasgassen.
Besluit com(2012)416
 
12.03.2012  Boekhoudregels en actieplannen over broeikasgasemissies en -verwijderingen als gevolg van het landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw.
Besluit com(2012)93