1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 44 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
25.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheids­initiatief betreft.
Verordening com(2020)206
 
02.04.2020  Wijziging verordeningen 1303/2013, 1301/2013 ikv uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen nav de uitbraak van ...
Verordening com(2020)138
 
13.03.2020  Amendment Reg. No 2012/2002 in order to provide financial assistance to MS and countries negotiating accession to Union seriously affected by major public health ...
Verordening com(2020)114
 
14.01.2020  Fonds voor een rechtvaardige transitie.
Verordening com(2020)22
 
01.02.2019  Wijziging verordening 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongeren­werkgelegenheids­initiatief betreft.
Verordening com(2019)55
 
19.12.2018  Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en VK-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in het kader van de ...
Verordening com(2018)892
 
07.09.2018  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023.
Verordening com(2018)614
 
28.06.2018  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en rectificatie van die verordening.
Verordening com(2018)498
 
29.05.2018  Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
Verordening com(2018)372
 
29.05.2018  Gemeenschappelijke bepalingen en financiële regels voor verschillende Europese fondsen.
Verordening com(2018)375
 
29.05.2018  Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) en financieringsinstrumenten voor extern optreden.
Verordening com(2018)374
 
05.10.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en voor twee andere doelstellingen.
Verordening com(2017)565
 
30.11.2016  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door ...
Verordening com(2016)778
 
27.06.2016  Wijziging verordening 1303/2013 inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden mbt financiële ...
Verordening com(2016)418
 
26.11.2015  Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020.
Verordening com(2015)701
 
17.07.2015  Wijziging van de verordening over Europese structuurfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland ten aanzien van co- en prefianciering.
Verordening com(2015)365
 
29.05.2015  Wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2015)231
 
25.07.2013  Aanpassing van richtlijn (EG) 2012/2002 betreft de oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.
Verordening com(2013)522
 
13.06.2013  Aanpassingen diverse verordeningen op het terrein van visserijbeleid en diergezondheid in verband met de veranderde status van Mayotte vis-a-vis de EU.
Verordening com(2013)417
 
13.06.2013  Wijziging van richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid vanwege de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie.
Richtlijn com(2013)418
 
22.02.2012  Schorsing van vastleggingen van het Cohesiefonds voor Hongarije.
Besluit com(2012)75
 
06.10.2011  Verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en tenuitvoerlegging van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS).
Verordening com(2011)610
 
06.10.2011  Specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking".
Verordening com(2011)611
 
06.10.2011  Cohesiefonds.
Verordening com(2011)612
 
06.10.2011  Specifieke bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid".
Verordening com(2011)614
 
06.10.2011  Gemeenschappelijke en algemene bepalingen inzake Europese Fondsen.
Verordening com(2011)615
 
22.12.2010  Regels voor de uitvoering van een vrijwillige modulatie van de betalingen in het kader van het landbouwbeleid.
Verordening com(2010)772
 
21.12.2010  Intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad.
Verordening com(2010)765
 
20.12.2010  Intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Verordening com(2010)764
 
17.12.2010  Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee.
Verordening com(2010)767
 
10.12.2010  Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten.
Verordening com(2010)733
 
31.05.2010  Wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de EG aan projecten op ...
Verordening com(2010)283
 
13.07.2006  Gemeenschappelijke strategische richtsnoeren inzake cohesie.
Beschikking com(2006)386
 
15.09.2004  Wijziging van Verordening 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) vanwege de ...
Verordening com(2004)592
 
19.05.2004  Algemene aanpak van de herverdeling van de middelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid.
Besluit com(2004)381
 
18.09.2002  Solidariteitsfonds van de EU.
Verordening com(2002)514
 
14.12.1984  Wijziging van verordening (eeg) nr. 2617/80 tot instelling van een specifieke gemeenschappelijke actie voor regionale ontwikkeling om bij te dragen tot de uitschakeling ...
Verordening com(1984)715
 
14.12.1984  Wijziging van verordening (eeg) nr. 219/84 tot instelling van een specifieke gemeenschappelijke actie voor regionale ontwikkeling om bij te dragen tot de uitschakeling ...
Verordening com(1984)715
 
14.12.1984  Wijziging van verordening (eeg) nr. 2619/80 tot instelling van een specifieke gemeenschappelijke actie voor regionale onwikkeling om bij te dragen tot de verbetering van ...
Verordening com(1984)715