Regering beantwoordt vragen over ontwerprichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

Met dank overgenomen van Eerste Kamer der Staten Generaal (Eerste Kamer) i, gepubliceerd op dinsdag 6 maart 2018.

De Nederlandse regering is positief over het feit dat de Europese Commissie met de ontwerprichtlijn 'Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers' COM(2017)253 beoogt de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen, maar blijft wel twijfels houden over de doeltreffendheid en proportionaliteit van het voorstel. Dit meldt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn op 14 februari jl. verstuurde beantwoording van vragen van de leden van de SGP-fractie.

Deze leden hebben de regering op 16 januari 2018 per brief verzocht toe te lichten wat de Europese Commissie bedoelt met de 'transnationale aard van het probleem' waarvoor de genoemde ontwerprichtlijn een oplossing zou moeten bieden: waarom zou sprake zijn van een grensoverschrijdend probleem wanneer het aantal betaalde verlofdagen in Nederland zou afwijken van het aantal in een andere lidstaat?

In de brief van 14 februari jl. licht de minister toe dat de Commissie spreekt van een grensoverschrijdend vraagstuk omdat zij vreest dat zonder maatregelen op EU-niveau verschillen tussen lidstaten zullen blijven bestaan wat betreft de duur en voorwaarden van verlofregelingen, met verschillen in de werking van arbeidsmarkten tot gevolg. Ook verwacht de Commissie dat werkgevers en overheden aarzelen om zelf maatregelen te treffen, uit vrees hun eigen ondernemingen te benadelen ten opzichte van ondernemingen in andere lidstaten.

De regering is evenwel van mening dat er rekening gehouden moet worden met verschillen tussen de lidstaten en dat sociaal beleid in de eerste plaats een competentie van de lidstaten is. Nederland zal zich dan ook kritisch blijven opstellen in de onderhandelingen over het voorstel.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 maart jl. besloten niet in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de beantwoording.

lees meer

Zie dossier E170021 op de Europapoort

zie eerder

Schriftelijk overleg over subsidiariteitsbezwaar Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2017 - 2018)

Nieuws uit Europa


1.

Relevante EU dossiers