Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34158 (R2048) - Initiatiefvoorstel Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
Document­datum 20-02-2015
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34158 R2048, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014-2015

34 158 (R 2048) Voorstel van rijkswet van het lid Taverne tot

wijziging van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 20 februari 2015

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende wijziging van rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van rijkswet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Taverne

kst-34158-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 158 (R 2048), nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.