Voorstel van wet - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34702 - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer
Document­datum 23-03-2017
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34702, nr. 2
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 15 november 2016 (Stb. 458), zoals gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2016 (Stb. 426), heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

Artikel II

In de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 23, vierde lid, wordt ‘In elke gemeente’ vervangen door: In elke gemeente en in elk van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a,.

B

De eerste volzin van artikel 55 komt te luiden:

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en de leden van een kiescollege als bedoeld in artikel 132a, derde lid.

C

In artikel 103, tweede lid, wordt ‘de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen’ vervangen door: de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen.

D

Het opschrift van hoofdstuk 7 komt te luiden:

HOOFDSTUK 7. PROVINCIES, GEMEENTEN, CARIBISCHE OPENBARE LICHAMEN, WATERSCHAPPEN EN ANDERE OPENBARE LICHAMEN

E

Na artikel 132 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 132a

 • 1. 
  Bij de wet kunnen in het Caribische deel van Nederland andere territoriale openbare lichamen dan provincies en gemeenten worden ingesteld en opgeheven.
 • 2. 
  De artikelen 124, 125 en 127 tot en met 132 zijn ten aanzien van deze openbare lichamen van overeenkomstige toepassing.
 • 3. 
  In deze openbare lichamen worden verkiezingen gehouden voor een kiescollege voor de Eerste Kamer. Artikel 129 is van overeenkomstige toepassing.
 • 4. 
  Voor deze openbare lichamen kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

Artikel III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

Artikel IV

In artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.