Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze aanbeveling is op 2 mei 2018 gepubliceerd.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

officiële Engelstalige titel

Council Recommendation of 15 March 2018 on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
Origineel voorstel COM(2017)563 NLEN
Celex-nummer i 32018H0502(01)

3.

Key dates

Document 15-03-2018; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 02-05-2018; PB C 153 p. 1-6

4.

Wettekst

2.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/1

 

AANBEVELING VAN DE RAAD

van 15 maart 2018

voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

(2018/C 153/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 166, lid 4, en artikel 292, in samenhang met artikel 153, lid 2, en artikel 153, lid 1, onder b),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen die uitmonden in het verwerven van een combinatie van arbeidsgerelateerde vaardigheden, op werk gebaseerde ervaring en leerresultaten en sleutelcompetenties bevorderen de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt, en helpen volwassenen met hun loopbaanontwikkeling en de overgang naar de arbeidsmarkt. Zij zijn onderdeel van de formele regelingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en bestaan naast andere trajecten voor werkplekleren en/of beroepsopleiding.

 

(2)

Goed ontworpen leerlingstelsels komen zowel werkgevers als lerenden ten goede en versterken de band tussen de beroepswereld en de onderwijs- en opleidingswereld. Met hoogwaardige normen wordt vermeden dat leerlingplaatsen worden toegespitst op laaggekwalificeerde banen en gebrekkige opleidingen die nefast zijn voor de reputatie ervan. Hoogwaardige leerlingplaatsen leiden naar uitmuntendheid en kunnen daarenboven bijdragen aan het stimuleren van actief burgerschap en sociale inclusie door mensen met allerlei sociale en persoonlijke achtergronden in de arbeidsmarkt te integreren.

 

(3)

Hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen komen tot stand door middel van gestructureerde partnerschappen waarbij alle relevante belanghebbenden worden betrokken, met name de sociale partners, het bedrijfsleven, intermediaire instanties zoals kamers van industrie, koophandel en ambachten, beroeps- en sectorale organisaties, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, jongeren- en ouderverenigingen alsook lokale, regionale en nationale overheden. Sinds 2013 bevordert de Commissie in samenwerking met de lidstaten en relevante belanghebbenden het aanbod, de kwaliteit en het imago van leerlingplaatsen via de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, die tot nu toe meer dan 700 000 aanbiedingen voor leerlingplaatsen, stages of een eerste baan beschikbaar heeft gemaakt. Initiatieven die door het bedrijfsleven worden geleid, zoals het Europees pact voor de jeugd, hebben meer aanbiedingen beschikbaar gemaakt en partnerschappen tussen bedrijfsleven en onderwijs in de hele Unie helpen bevorderen.

 

(4)

De Europese bedrijfstakoverkoepelende sociale partners hebben feitenmateriaal verzameld inzake kwaliteit en kosteneffectiviteit van leerlingplaatsen via gelijktijdige werkzaamheden en hun gezamenlijke verklaring „Towards a Shared Vision of Apprenticeships” van juni 2016. Die vormde de basis voor het advies „A Shared Vision for Quality and Effective Apprenticeships and Work-based Learning”, dat op 2 december 2016 door het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding is aangenomen.

 

(4)

Om te zorgen voor diepere en bredere betrokkenheid van belanghebbenden, heeft de Commissie op 30 maart en 7 juni 2017 hoorzittingen georganiseerd met de Europese bedrijfstakoverkoepelende en sectorale sociale partners en de kamers van koophandel, industrie en ambachten.

 

(6)

Het Europees kwalificatiekader (EKK), dat voor het eerst werd vastgesteld in 2008 en werd herzien in 2017 (1), verbetert de transparantie, vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid van de kwalificaties van burgers, met inbegrip van leerlingen.

 

(7)

De aanbeveling van de Raad van 18 juni 2009 inzake een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (Eqavet) (2) heeft een referentie-instrument vastgesteld...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.