Reactie CDA op beleidsnota BuHa-OS ‘Investeren in perspectief’

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op dinsdag 22 mei 2018.

Vandaag heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking de beleidsnota ‘Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota worden de hoofdlijnen van het beleid van de minister voor de komende jaren beschreven. Volgens het CDA beantwoordt deze nota aan de behoefte van deze tijd en de afspraken in het regeerakkoord, zowel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking als internationale handel. Onderstaand volgt op beide terreinen een eerste reactie van het CDA.

Ontwikkelingssamenwerking

 • De nota betreft in de ogen van het CDA een zeer uitgebreide, nieuwe visie op het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Daarnaast geeft het op een goede manier invulling aan de extra middelen het kabinet hiervoor heeft vrijgemaakt.
 • Het CDA steunt de intentie dat duurzame ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals, afgekort SDG’s genoemd) centraal komen te staan en het uitgangspunt gaan vormen in het totale beleid.
 • De aanpak van grondoorzaken van migratie vormt een belangrijk uitgangspunt van de nota. Voor het CDA is dit de kapstok waaraan het beleid de komende jaren moet worden opgehangen.
 • De nota biedt vooruitzichten voor vluchtelingen die opgevangen worden in de regio (onderwijs, toegang tot voorzieningen, werk, bescherming van kwetsbare groepen). Het CDA zal de effectiviteit van deze speerpunten de komende periode nauwlettend in de gaten houden.
 • De nota heeft terecht aandacht voor de aanpak van seksueel misbruik in de sector, inclusief de positie van kwetsbare meisjes. Dit sluit aan op eerdere brieven van de minister en biedt ruimte voor de broodnodige cultuurverandering binnen de ontwikkelingshulpsector.
 • Het verplaatsen van het zwaartepunt van focuslanden en partnerlanden naar focusregio’s is in de ogen van het CDA een goede ontwikkeling, omdat meer samenhang ontstaat in het beleid. Het CDA zal hierbij inzetten op het gebruik van Nederlandse expertise (ook wanneer dit buiten de focusregio’s kan worden ingezet) en betere samenhang.
 • Het CDA zal zich voornamelijk focussen op de volgende vier speerpunten bij de beoordeling van het nieuwe beleid:
 • Grondoorzaken van migratie als uitgangspunt voor het maken van keuzes in beleid
 • De positie van vrouwen en meisjes als integraal onderdeel van het Nederlandse beleid
 • Het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij zowel het opstellen van plannen als de uitvoering ervan
 • Gerichte noodhulp aan slepende en vergeten crises (denk aan Jemen, Myanmar en Ethiopië)

Buitenlandse Handel

 • Volgens het CDA moet de keten worden versterkt om misstanden uit te bannen, door eigenaarschap van bedrijven en landen. De nota richt zich op convenanten op het terrein van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast wil het CDA dat de effectiviteit van bestaande structuren en methoden wordt onderzocht.
 • Handel biedt de mogelijkheid om mensen in economisch opzicht perspectief te bieden. Regionale economieën moeten vitaal worden en zich ontsluiten naar de mondiale markt. De nota biedt hiertoe mogelijkheden, maar laat de inzet van concrete instrumenten hiervoor achterwege.
 • Het postennetwerk moet volgens het CDA worden uitgebreid om te profiteren van handelsverdragen. Daarvoor moet afstemming plaatsvinden met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Het CDA zal binnen de kaders van deze beleidsnota pleiten voor een thematische aanpak van verduurzaming van producten en de keten. In de nota worden hiervoor bijvoorbeeld mogelijkheden geboden als het gaat om de productie van cacao.