Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34961 - Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 06-06-2018
Publicatie­datum 06-06-2018
Nummer KST349612
Kenmerk 34961, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 961 Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

ARTIKEL I

De Drank- en Horecawet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In de definitie van «horecabedrijf» wordt voor de puntkomma aan het slot ingevoegd «, niet zijnde het uitoefenen van een slijtersbedrijf of een gemengd kleinhandelsbedrijf».
 • 2. 
  In de definitie van «slijtersbedrijf» wordt «de activiteit bestaande uit» vervangen door «de activiteit in ieder geval bestaande uit», wordt «al dan niet gepaard gaande met» vervangen door «waaronder in voorkomend geval mede wordt begrepen» en vervalt «of met het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen».
 • 3. 
  Na de definitie van «slijtersbedrijf» wordt een definitie ingevoegd, luidende:
 • gemengd kleinhandelsbedrijf:

de activiteit, in hoofdzaak bestaande uit het, al dan niet gepaard gaande met dienstverlening, uitoefenen van kleinhandel in een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank;.

 • 4. 
  In de definitie van «slijtlokaliteit» vervalt «voor gebruik elders dan ter plaatse».
 • 5. 
  Na de definitie van «inrichting» wordt een definitie ingevoegd, luidende:
 • kleinhandelsruimte:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar een gemengd kleinhandelsbedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen, voor zover die terrassen in de onmiddellijke nabijheid van die ruimte zijn gelegen;.

 • 6. 
  De definitie van «leidinggevende» wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  In onderdeel 1° wordt «het horecabedrijf of het slijtersbedrijf» vervangen door «het horecabedrijf, het slijtersbedrijf of het gemengd kleinhandelsbedrijf».
 • b. 
  In onderdeel 2° wordt na «die algemene leiding geeft aan» ingevoegd «een gemengd kleinhandelsbedrijf of aan».
 • c. 
  In onderdeel 3° wordt na «in een inrichting» ingevoegd «of kleinhandelsruimte».
 • 7. 
  In de definitie van «vergunninghouder» wordt na «bedoeld in artikel 3» ingevoegd «, 3a of 3b».

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «of slijtersbedrijf».
 • 2. 
  Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:
  • 2. 
   Bij algemene maatregel van bestuur worden voorwaarden gesteld waaronder de vergunning, op verzoek van degene die de vergunning aanvraagt, tevens wordt verleend voor het verrichten van activiteiten die verband houden met de activiteit die in ieder geval door een horecabedrijf wordt verricht.

C

Na artikel 3 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

  • 1. 
   Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester het slijtersbedrijf uit te oefenen.
  • 2. 
   Bij algemene maatregel van bestuur worden voorwaarden gesteld waaronder de vergunning, op verzoek van degene die de vergunning aanvraagt, tevens wordt verleend voor het verrichten van activiteiten die verband houden met de activiteit die in ieder geval door een slijtersbedrijf worden verricht.
  • 3. 
   Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag van een vergunning als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3b

  • 1. 
   Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester het gemengd kleinhandelsbedrijf uit te oefenen.
  • 2. 
   Bij algemene maatregel van bestuur worden voorwaarden gesteld waaronder in een gemengd kleinhandelsbedrijf bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt.
  • 3. 
   Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag van een vergunning als bedoeld in het eerste lid.

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «van het horecabedrijf en het slijtersbedrijf».
 • 2. 
  In het vierde lid wordt «het horecabedrijf of het slijtersbedrijf» telkens vervangen door «het horecabedrijf, het slijtersbedrijf of het gemengd kleinhandelsbedrijf».
 • 3. 
  In het vijfde lid, onderdeel a, wordt na «artikel 3» ingevoegd «, 3a of 3b».

E

Artikel 10 vervalt.

F

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse anders dan:

  • a. 
   in een in de vergunning vermelde horecalokaliteit;
  • b. 
   in een in de vergunning vermelde slijtlokaliteit, indien de vergunning, bedoeld in artikel 3a, hierop ziet;
  • c. 
   in een kleinhandelsruimte, indien de vergunning, bedoeld in artikel 3b, hierop ziet; of
  • d. 
   op een in de vergunning, bedoeld in artikel 7, vermeld terras,

tenzij het betreft het vanuit zodanige lokaliteit afleveren van alcoholhoudende drank op bestelling in hotelkamers ingericht voor nachtverblijf of het verstrekken van alcoholhoudende drank door het in dergelijke hotelkamers beschikbaar te stellen.

G

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een:

  • a. 
   in de vergunning vermelde slijtlokaliteit;
  • b. 
   in de vergunning vermelde horecalokaliteit, indien de vergunning, bedoeld in artikel 3, hierop ziet;
  • c. 
   kleinhandelsruimte, indien de vergunning, bedoeld in artikel 3b, hierop ziet.

H

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14

  • 1. 
   Het is verboden een horecalokaliteit, slijtlokaliteit, kleinhandelsruimte of terras dat onderdeel is van een inrichting of kleinhandelsruimte tevens in gebruik te hebben voor het uitoefenen van:
   • b. 
    het bedrijfsmatig aanbieden van diensten, uitgezonderd:
   • 1°. diensten van recreatieve en culturele aard;
   • 2°. indien het een kleinhandelsruimte betreft: persoonlijke dienstverlening;
   • c. 
    het bedrijfsmatig verhuren van goederen;

  d.het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen;

  dan wel toe te laten dat daarin zodanige handel wordt of zodanige activiteiten worden uitgeoefend.

  • 2. 
   Onder diensten van recreatieve aard als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt niet verstaan het aanbieden van kansspelen, met uitzondering van het aanwezig hebben van speelautomaten als bedoeld in Titel Va van de Wet op de kansspelen.

I

Artikel 15 vervalt.

J

In artikel 18, eerste lid, wordt «het slijtersbedrijf» vervangen door «het horecabedrijf, het slijtersbedrijf of het gemengd kleinhandelsbedrijf».

K

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het vierde lid wordt na «een slijtlokaliteit,» ingevoegd «een kleinhandelsruimte,».
 • 2. 
  In het vijfde lid wordt «een slijtlokaliteit of horecalokaliteit» vervangen door «een slijtlokaliteit, horecalokaliteit of kleinhandelsruimte».
 • 3. 
  In het zesde lid wordt «een slijtlokaliteit of horecalokaliteit» vervangen door «een slijtlokaliteit, horecalokaliteit of kleinhandelsruimte».

L

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot het eerste en tweede lid.
 • 2. 
  In het tweede lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door «eerste lid».

M

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een horecalokaliteit of een slijtlokaliteit» vervangen door «een horecalokaliteit, slijtlokaliteit of kleinhandelsruimte».
 • 2. 
  In het derde lid wordt «een slijtlokaliteit of een horecalokaliteit» vervangen door «een horecalokaliteit, slijtlokaliteit of kleinhandelsruimte».

N

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, wordt «slijtersbedrijf of horecabedrijf» vervangen door «slijtersbedrijf, horecabedrijf of gemengd kleinhandelsbedrijf».
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel b, onder 1°, wordt «dan het slijtersbedrijf» vervangen door «dan het horecabedrijf, slijtersbedrijf of het gemengd kleinhandelsbedrijf».
 • 3. 
  In het tweede lid wordt na «horecabedrijf,» ingevoegd «slijtersbedrijf of gemengd kleinhandelsbedrijf,» en vervalt de laatste zin.

O

Voor artikel 25a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25a0

Bij gemeentelijke verordening kunnen, ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde, regels worden gesteld over de verlening van vergunningen als bedoeld in artikel 3, 3a of 3b.

P

Artikel 25a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt na «in inrichtingen» ingevoegd «of kleinhandelsruimtes».
 • 2. 
  In het tweede lid, onderdeel a, wordt na «inrichtingen» ingevoegd «of kleinhandelsruimtes».
 • 3. 
  In het tweede lid, onderdeel b, wordt na «artikel 3» ingevoegd «, 3a of 3b».

Q

In artikel 25d, eerste lid, onderdeel a, wordt na «de betreffende horecalokaliteit» ingevoegd «, slijtlokaliteit of kleinhandelsruimte».

R

In artikel 26, eerste lid, wordt na «artikel 3» ingevoegd «, 3a of 3b».

S

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, onder a, wordt «de artikelen 8 tot en met 10» vervangen door «de artikelen 8 en 9».
 • 2. 
  In het tweede lid wordt na «een inrichting» ingevoegd «of kleinhandelsruimte».

T

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, onderdeel c, wordt na «de inrichting» ingevoegd «of kleinhandelsruimte».
 • 2. 
  In onderdeel d wordt «de horeca-of slijtlokaliteiten en terrassen» vervangen door «de horecalokaliteit, slijtlokaliteit of kleinhandelsruimte».

U

In artikel 30 wordt «Indien een inrichting» vervangen door «Indien een inrichting of kleinhandelsruimte» en wordt «ten aanzien van de inrichting» vervangen door «ten aanzien van de inrichting of de kleinhandelsruimte».

V

In artikel 30a, eerste lid, onderdeel b, wordt «horecabedrijf of slijtersbedrijf» vervangen door «horecabedrijf, slijtersbedrijf of gemengd kleinhandelsbedrijf».

W

Artikel 31, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In onderdeel a wordt «artikelen 8 en 10» vervangen door «artikel 8».
 • 2. 
  In onderdeel c wordt na «betrokken inrichting» ingevoegd «of kleinhandelsruimte».

X

In artikel 32, tweede lid, wordt na «artikel 3» ingevoegd «, 3a of 3b».

Y

In artikel 44a, eerste lid, wordt na «de artikelen 3,» ingevoegd «3a, 3b,» en wordt «22, eerste en tweede lid» vervangen door «22, eerste lid».

Z

In artikel 45, eerste lid, wordt «in een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend» vervangen door «in een inrichting of kleinhandelsruimte».

AA

Artikel 46 vervalt.

AB

Artikel 47 vervalt.

ARTIKEL II

In artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, wordt na «artikelen 3» ingevoegd «, 3a, 3b».

ARTIKEL III

In de Wet op de economische delicten wordt in artikel 1, onder 4°, bij de Drank- en horecawet na «3,» ingevoegd «3a, 3b,».

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet regulering mengformules.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatste en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.