Verordening 2018/825 - Wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de EU en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 7 juni 2018 gepubliceerd en is op 8 juni 2018 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2018/825 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2018/825 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2018/825
Origineel voorstel COM(2013)192 NLEN
Celex-nummer i 32018R0825

3.

Key dates

Document 30-05-2018; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 07-06-2018; PB L 143 p. 1-18
Ondertekening 30-05-2018
Inwerkingtreding 08-06-2018; in werking datum publicatie +1 zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

7.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 143/1

 

VERORDENING (EU) 2018/825 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 30 mei 2018

tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De gemeenschappelijke regels voor de bescherming tegen invoer met dumping en invoer met subsidie uit landen die geen lid zijn van de Unie zijn vervat in Verordening (EU) 2016/1036 (2) en Verordening (EU) 2016/1037 (3) van het Europees Parlement en de Raad (hierna gezamenlijk „de verordeningen” genoemd). De verordeningen werden aanvankelijk in 1968 vastgesteld en werden voor het laatst aanzienlijk gewijzigd in 1996, na de afsluiting van de Uruguayronde in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT). Aangezien deze verordeningen sinds 1996 nog een aantal keren waren gewijzigd, hebben de wetgevers besloten ze omwille van de duidelijkheid en de eenvoud te codificeren.

 

(2)

Hoewel de verordeningen inmiddels zijn gewijzigd en gecodificeerd, heeft geen fundamentele evaluatie van hun werking plaatsgevonden. De Commissie heeft het initiatief genomen tot een herziening van de verordeningen om deze onder andere beter te doen aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven aan het begin van de 21e eeuw.

 

(3)

Op grond van die herziening moeten enkele bepalingen van de verordeningen worden gewijzigd om de transparantie en de voorspelbaarheid te verhogen, in doeltreffende maatregelen ter bestrijding van represailles door derde landen te voorzien, de doeltreffendheid en de handhaving van de instrumenten te verbeteren en de onderzoekspraktijk te optimaliseren. Bovendien dienen bepaalde praktijken die in de afgelopen jaren zijn toegepast in de context van onderzoeken betreffende antidumping en compenserende rechten, in de verordeningen te worden opgenomen.

 

(4)

Ter verbetering van de transparantie en de voorspelbaarheid van onderzoeken betreffende antidumping en compenserende rechten dienen de partijen voor wie de instelling van voorlopige antidumping- en compenserende maatregelen gevolgen zal hebben, met name importeurs, ervan op de hoogte te worden gebracht dat die maatregelen ophanden zijn. Bovendien moeten de partijen in het geval van onderzoeken waarbij de instelling van voorlopige maatregelen niet wenselijk is, er ruim op tijd van op de hoogte worden gesteld dat er geen voorlopige maatregelen komen. Om het risico van een aanzienlijke toename van de invoer in de periode van voorafgaande kennisgeving te beperken, moet de Commissie, zo mogelijk, de invoer registreren. Indien registratie van de invoer tijdens de periode van voorafgaande kennisgeving plaatsvindt, moet er rekening mee worden gehouden dat een prospectieve analyse van de daarmee verband houdende risico's nodig is en dat deze omstandigheden de corrigerende werking van de maatregelen waarschijnlijk zullen verminderen. Voorts moet de Commissie meer statistische informatie op het niveau van het geïntegreerd tarief van de Europese Unie (Taric) verzamelen om een goede feitelijke basis voor de analyse van de invoer te hebben. Indien registratie niet mogelijk is en er een aanzienlijke toename van de invoer plaatsvindt tijdens de periode van voorafgaande kennisgeving, moet de Commissie deze extra schade in de schademarge...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.