Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) over de aankoop van olie en gas afkomstig van ISIS door Turkije

Met dank overgenomen van J.H. (Han) ten Broeke i, gepubliceerd op dinsdag 3 juli 2018.

Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de aankoop van olie en gas afkomstig van ISIS door Turkije.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Islamic State sold oil to Syrian regime and Turkey, commander says’? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Turkije de afgelopen jaren olie en gas kocht dat afkomstig was van ISIS?

Vraag 3

Bent u bekend met het antwoord dat uw ambtsvoorganger op 1 oktober 2014 gaf, in antwoord op vragen die toen al bestonden over het gedogen van oliesmokkel vanuit het kalifaat door Turkije, toen hij verklaarde dat het kabinet geen aanwijzingen had “dat de Turkse staat oliesmokkel vanuit Syrië of Irak zou gedogen”? 2) Beschikt het kabinet nog steeds niet over aanwijzingen dat hier destijds sprake van was, of nu wel sprake van is?

Vraag 4

Bent u tevens bekend met het dictum van de aangenomen motie-Servaes c.s., die oproept tot het in kaart brengen en aanpakken van degenen die direct of indirect zakendoen met ISIS? 3) Kunt u de Kamer informeren over de maatregelen die (mede) uit deze motie zijn voortgevloeid en hoe het kopen van olie van de Islamitische Staat zich hiertoe zou verhouden?

Vraag 5

Is het ondermijnen en vernietigen van de (commerciële) olie- en gasinfrastructuur nog steeds één van de doelstellingen van de internationale coalitie tegen ISIS? Hebben Nederlandse sorties boven Syrië daaraan reeds bijgedragen?

Vraag 6

Deelt u de analyse dat het in stand (helpen) houden van de handel in olie en gas vanuit ISIS het verslaan van ISIS, en derhalve de doelstelling van de coalitie, vertraagt of zelfs saboteert en daarmee in strijd is met de coalitie-inzet? 4) Kunt u daarnaast aangeven in hoeverre het kopen van olie van ISIS in strijd is met resolutie VNVR-resolutie 1373?

Vraag 7

Deelt u de opvatting dat landen die deel uitmaken van de NAVO - die ook partner is in de strijd tegen ISIS - deze doelstelling niet mogen ondermijnen? Zo ja, ziet u aanleiding om een en ander in de NAVO Raad op te brengen?

Vraag 8

Kunt u aangeven hoeveel individuen, bedrijven of staten reeds zijn gestraft voor het direct of indirect zaken doen met ISIS?

  • 2) 
    Aanhangsel handelingen, 2014-2015, nr. 161
  • 3) 
    Kamerstuknr. 27925, nr. 502