Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) - EU monitor

EU monitor
Zondag 1 november 2020
kalender

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI)

Dit instrument heeft tot doel om de waarden en belangen van de Europese Unie wereldwijd hoog te houden en uit te dragen. Op deze manier moet het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen van het externe optreden i van de Unie, zoals verankerd in artikel 3 i, lid 5, artikel 8 i en artikel 21 i van het Verdrag betreffende de Europese Unie i.

Het instrument is de opvolger van verschillende financieringsinstrumenten die in 2020 aflopen, te weten het Europees Nabuurschapsinstrument i (ENI), het Europees Ontwikkelingsfonds i (EDF), het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking i (DCI), het Europees instrument voor democratie en mensenrechten i (EIDHR), het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede i (IcSP), het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen i (PI) en het Garantiefonds voor extern optreden i. Het EDF viel voorheen niet onder de EU-begroting, maar wordt daarin vanaf 2021 wel opgenomen. Door verschillende instrumenten samen te voegen wil de Unie flexibeler kunnen reageren op complexe internationale situaties.

1.

Meer informatie