Werkprogramma Europese Commissie 2019 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 november 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.
Vlaggen voor het Berlaymont gebouw

De Europese Commissie i presenteerde op 23 oktober 2018 haar werkprogramma voor het jaar 2019. In de afgelopen jaren vormden de 10 prioriteiten die de Commissie-Juncker i bij haar aantreden heeft vastgesteld de basis voor de werkprogramma's. Omdat - zo stelt de Commissie - alle beloofde initiatieven en de daarbij behorende wetgeving in behandeling zijn of al in werking zijn getreden, richt de Commissie zich nu op beleid en programma's die alvast voorsorteren op de nieuwe meerjarenbegroting voor 2021-2027 i.

De meeste aandacht zal uitgaan naar het afronden van lopende onderhandelingen over een paar honderd wetsvoorstellen die de afgelopen jaren door de Commissie-Juncker zijn ingediend, of zelfs nog door voorgaande Commissies. De uiteindelijke uitvoering van Europese afspraken en regels krijgt ook meer de aandacht.

Het werkprogramma voor 2019 vormde samen met de voorstellen uit de State of the Union i uit 2018 het laatste wapenfeit van de Commissie-Juncker.

1.

Wat is het werkprogramma?

Dit werkprogramma is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie i het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Voor elk initiatief worden ook de beoogde resultaten opgesomd.

Volgens het reglement van orde van de Commissie moet de Commissie jaarlijks haar prioriteiten in een wetgevings- en werkprogramma vaststellen. Het wetgevings- en werkprogramma is het resultaat van een gestructureerde dialoog tussen het Europees Parlement i, de Raad van Ministers i en de Europese Commissie over de jaarlijkse beleidsstrategie i van de Commissie. Het werkprogramma vertaalt de beleidsstrategie in een operationeel programma van te nemen beslissingen.

De voorzitter van de Commissie legt het werkprogramma ter kennisgeving voor aan het Europees Parlement en de Raad.

2.

Hoofdpunten werkprogramma 2019

Het werkprogramma van de Europese Commissie uit 2019 bevat 15 nieuwe initiatiefvoorstellen. Met de Europese verkiezingen van mei 2019 in het vooruitzicht heeft de Commissie zich vooral ten doel gesteld om prioritaire dossiers af te ronden. Zes van de voorstellen die de Commissie in het programma van 2019 noemt, stonden ook al in het werkprogramma van het jaar daarvoor. Acht voorstellen moeten al in 2018 worden afgerond.

Hieronder volgt een overzicht van de vijftien nieuwe initiatieven voor 2019, en middelen die zijn ontwikkeld om de doelen om te zetten in actie.

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen

 • Een mededeling i over het 'Investeringsplan voor Europa'
 • Een discussienota 'Richting een Duurzaam Europa tegen 2030', in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs

Het gaat goed met de Europese economie, aldus de Commissie. Er bestaan echter nog steeds grote economische, sociale en fiscale verschillen tussen lidstaten. Deze voorstellen moeten helpen om de Unie zo te hervormen dat er zo min mogelijk ruimte is voor economische instabiliteit. De gedachte is dat dat het investeringsklimaat ook ten goede zal komen. In het werkprogramma verwijst de Commissie ook naar het voorstel om plastic dat maar eenmalig wordt gebruikt te reduceren.

Een connectieve digitale eengemaakte markt

 • Een gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa
 • Een actieplan inzake desinformatie
 • Een aanbeveling van de Commissie om een lay-out te maken voor het Europese 'Electronic Health Record'

De Europese Commissie zou graag de Digitale Interne Markt i voltooien. Om dat tot stand te brengen, zullen er nog een aantal wetgevende voorstellen moeten worden aangenomen. De Commissie-Juncker gaat dit niet meer voor elkaar krijgen. De huidige Commissie wil echter dat de EU zich gaat bezighouden met kunstmatige intelligentie. In het kader van de aankomende Europese verkiezingen moet er ook een plan komen om desinformatie tegen te gaan.

Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

 • Implementatie van de Klimaatovereenkomst van Parijs i: een strategie voor een langetermijnreductie van broeikasgassen zoals vastgesteld in het akkoord van Parijs
 • Het afronden van de energie-unie i: een vierde verslag over de 'Staat van de Energie' en een verslag over het strategisch actieplan voor batterijen
 • De toekomst van energie- en klimaatbeleid: een nieuw institutioneel kader voor het Europees energie- en klimaatbeleid tegen 2025 en opties voor een verdere inzet van het systeem van stemmingen met gekwalificeerde meerderheid en voor een mogelijke hervorming van het Euratom-verdrag i
 • Een wetsvoorstel om de Europese energie-efficiëntiedoelen voor 2030 aan te passen in het kader van Brexit van 28 naar 27 lidstaten

De EU is actief bezig met het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs. Om dit zo te houden, komt de Europese Commissie met bovenstaande initiatieven. Zo te zien bereidt de Commissie zich ook al voor op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, want er ligt ook al een voorstel klaar om de doelen voor energie-efficiëntie aan te passen van plannen voor 28 naar 27 lidstaten.

De Commissie benadrukt in haar werkprogramma voor 2019 ook het belang van de energie-unie, en de overgebleven wetsvoorstellen binnen het pakket "Schone energie voor alle Europeanen".

Een diepere en eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis

 • Een eerlijke en toekomstbestendige interne markt: de Commissie komt met een mededeling getiteld "Richting een volledig functionerende interne markt in een snel veranderend mondiaal klimaat: het verwijderen van barrières en het aanpakken van nieuwe uitdagingen ten voordele van burgers en bedrijven"
 • Bescherming volksgezondheid i: een mededeling voor een uitgebreid raamwerk voor hormoonregelaars
 • Efficiëntere regelgeving op het gebied van de interne markt:
  • efficiëntere regelgeving op het gebied van belastingen
  • het identificeren van beleidsgebieden waar met gekwalificeerde meerderheid kan worden gestemd
  • efficiëntere regelgeving op het gebied van sociaal beleid
  • het identificeren van een groter aantal beleidsterreinen waar er met gekwalificeerde meerderheid kan worden gestemd

Om de interne markt verder te versterken heeft de Commissie een heel aantal voorstellen gedaan. Volgens de Commissie zullen bovenstaande initiatieven helpen om de laatste barrières voor de interne markt op te heffen.

Een diepere en billijkere economische en monetaire Unie

 • Het bevorderen van de internationale rol van de euro (mededeling)

Op 1 januari 2019 is de euro 20 jaar oud. De Commissie stelt in haar werkprogramma dat het belangrijk is om te focussen op de strategische rol van de euro in het globale economische landschap en om de munteenheid te verstevigen. Het voltooien van de kapitaalmarktunie i wordt daarin erg belangrijk geacht.

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten

 • De rechtsstaat: het versterken van het kader van de rechtsstaat uit 2014

In haar werkprogramma geeft de Commissie aan dat de veiligheidsunie i zou moeten worden afgerond. In verband met de schending van de EU's fundamentele rechten op het gebied van de rechtsstaat, onder andere door haar eigen lidstaten, wil de Commissie dat het kader van de rechtsstaat uit 2014 wordt herzien.

Naar een nieuw migratiebeleid

 • Het implementeren van een gemeenschappelijk visumbeleid (mededeling)
 • Visabeleid in het kader van de Brexit i: Een wetgevend voorstel om het Verenigd Koninkrijk op de 'visa required' lijst te zetten van derde landen, of op de 'visavrije' lijst

Immigratie is een heel belangrijk thema geweest voor de Commissie-Juncker en zal dat voor de volgende Commissie voorlopig ook blijven. Het eerste initiatief sluit hierop aan.

Bestuur EU

 • Communicating Europe: Medeling over hoe de Unie meer verenigd, sterker en democratischer uit de verf kan komen in communicatietermen

De Commissie heeft gedurende haar mandaat gekeken hoe de Europese Unie nog democratischer kan, bijvoorbeeld door meer samen te werken met nationale parlementen en door het toepassen van de principes van subsidiariteit en proportionaliteit. De mededeling sluit aan op het streven naar democratische verandering.

3.

Bestaande wetgeving verbeteren

Samen met het werkprogramma presenteerde de Commissie ook de stand van zaken van het REFIT-programma. Dat programma moet garanderen dat de EU-wetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en tot de beoogde resultaten leidt.

In 2019 zullen 10 onderwerpen worden herzien en geëvalueerd, van afvalbeleid tot beleid over gelijke betaling voor hetzelfde werk. In totaal liggen er nog 84 prioritaire, in behandeling zijnde voorstellen klaar.

4.

Meer informatie