Besluit 2018/1194 - Sluiting en de lidstaten, van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Oezbekistan in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU - EU monitor

EU monitor
Zondag 5 juli 2020
kalender

Besluit 2018/1194 - Sluiting en de lidstaten, van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Oezbekistan in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 23 augustus 2018 gepubliceerd en is op 21 juni 2018 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2018/1194 van de Raad van 21 juni 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2018/1194 of 21 June 2018 on the conclusion, on behalf of the Union and of the Member States, of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2018/1194
Origineel voorstel COM(2017)187 NLEN
Celex-nummer i 32018D1194

3.

Key dates

Document 21-06-2018; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 23-08-2018; PB L 214 p. 1-2
Inwerkingtreding 21-06-2018; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/1

 

BESLUIT (EU) 2018/1194 VAN DE RAAD

van 21 juni 2018

betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2, en de artikelen 207 en 209, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië, en met name artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/1567 van de Raad (1) is het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie („het protocol”), ondertekend op 17 juli 2017, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

 

(2)

Voor aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie behoren is de sluiting van het protocol onderworpen aan een afzonderlijke procedure.

 

(3)

Het protocol dient te worden goedgekeurd namens de Unie en de lidstaten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (2), wordt goedgekeurd namens de Europese Unie en de lidstaten.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie en de lidstaten de in artikel 4, lid 1, van het protocol bedoelde kennisgeving (3),

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

  • B. 
    PETKOV
 

  • (1) 
    Besluit (EU) 2017/1567 van de Raad van 8 juni 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie en de lidstaten, en de voorlopige toepassing van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (PB L 238 van 16.9.2017, blz. 1).
  • (3) 
    De datum van inwerkingtreding van het protocol wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.