Verordening 2018/1475 - Rechtskader van het Europees Solidariteitskorps

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 5 oktober 2018 tot 31 december 2020.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2018/1475 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2018/1475
Origineel voorstel COM(2017)262 NLEN
Celex-nummer i 32018R1475

3.

Key dates

Document 02-10-2018; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 04-10-2018; PB L 250 p. 1-20
Ondertekening 02-10-2018
Inwerkingtreding 05-10-2018; in werking datum publicatie +1 zie art 29
Deadline 06-10-2022; zie art 15.4
Einde geldigheid 31-12-2020; opgeheven door 32021R0888

4.

Wettekst

4.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 250/1

 

VERORDENING (EU) 2018/1475 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 2 oktober 2018

tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 165, lid 4, en artikel 166, lid 4,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Solidariteit tussen de burgers van de Unie en tussen de lidstaten behoort tot de universele waarden waarop de Unie is gebouwd. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan de handelingen van de Unie en zorgt voor de eenheid die zij nodig heeft om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen. Bovendien wordt via solidariteit de belangstelling van jongeren gewekt voor het gemeenschappelijke Europese project. Het solidariteitsbeginsel is verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

 

(2)

In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 2016 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting van een Europees Solidariteitskorps aangekondigd, dat mogelijkheden moet scheppen voor jongeren in de hele Unie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen en hun vaardigheden, competenties en kennis te ontwikkelen, waardoor zij uiterst waardevolle persoonlijke ervaring opdoen, hetgeen tevens belangrijk is voor het ontstaan van een actief en betrokken burgerschap van de Unie.

 

(3)

In haar mededeling van 7 december 2016 getiteld „Een Europees Solidariteitskorps” benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor kwaliteitsvolle solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale, regionale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met die mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende Unieprogramma's ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen. Voor die activiteiten moeten, ongeacht of zij voor of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd, de regels en voorwaarden van de Unieprogramma's die de activiteiten tijdens de eerste fase van het Europees Solidariteitskorps hebben gefinancierd, blijven gelden.

 

(4)

In het kader van deze verordening kan solidariteit worden opgevat als een gevoel van verantwoordelijkheid dat iedereen heeft jegens alle anderen om zichzelf in te zetten voor het algemeen belang, en dat wordt geuit door concrete daden te stellen zonder hiervoor een tegenprestatie te verlangen.

 

(5)

Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan kwaliteitsvolle solidariteitsactiviteiten met een sterke Europese dimensie. Zo kunnen ze bijdragen aan het versterken van cohesie, solidariteit, sociale inclusie en democratie in de deelnemende landen ten bate van lokale gemeenschappen, en tegelijkertijd hun vaardigheden verbeteren voor hun persoonlijke ontwikkeling, hetgeen goed is voor hun gevoel van eigenwaarde, autonomie en leergierigheid, een...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.