Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581 - Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581 tot wijziging van Richtlijn 2009/119/EG wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen - EU monitor

EU monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581 - Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581 tot wijziging van Richtlijn 2009/119/EG wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze uitvoeringsrichtlijn is op 22 oktober 2018 gepubliceerd, is op 11 november 2018 in werking getreden en moest uiterlijk op 19 oktober 2019 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1581 van de Commissie van 19 oktober 2018 tot wijziging van Richtlijn 2009/119/EG van de Raad wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen

officiële Engelstalige titel

Commission Implementing Directive (EU) 2018/1581 of 19 October 2018 amending Council Directive 2009/119/EC as regards the methods for calculating stockholding obligations
 
Rechtsinstrument Uitvoeringsrichtlijn
Wetgevingsnummer Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581
Celex-nummer i 32018L1581

3.

Key dates

Document 19-10-2018; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 22-10-2018; PB L 263 p. 57-60
Inwerkingtreding 11-11-2018; in werking datum publicatie +20 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 19-10-2019; aanneming ten laatste zie art 2.1
01-01-2020; toepassing zie art. 2.1

4.

Wettekst

22.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 263/57

 

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2018/1581 VAN DE COMMISSIE

van 19 oktober 2018

tot wijziging van Richtlijn 2009/119/EG van de Raad wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van 14 september 2009 houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (1), en met name artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 2009/119/EG heeft de Commissie de werking en de toepassing van de richtlijn geëvalueerd („tussentijdse evaluatie”) en hieruit is gebleken dat er behoefte is aan een aantal technische wijzigingen zodat de richtlijn gemakkelijker kan worden uitgevoerd (2).

 

(2)

Door het aanvangstijdstip van de nieuwe jaarlijkse opslagverplichting krachtens Richtlijn 2009/119/EG met drie maanden uit te stellen, krijgen de lidstaten extra tijd om de interne administratieve procedures af te ronden en wordt de naleving binnen de termijn, en eventueel tegen lagere kosten, bevorderd.

 

(3)

Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3) is een referentiepunt voor de definitie van „olievoorraden” en voor de identificatie van de verschillende aardolieproducten die relevant zijn voor de berekening van de opslagverplichting en het niveau van de aangehouden veiligheidsvoorraden en speciale voorraden, alsook voor rapportagedoeleinden. Verordening (EG) nr. 1099/2008 is meermaals gewijzigd. Bijgevolg zijn verwijzingen naar specifieke bepalingen van Verordening (EG) nr. 1099/2008 in Richtlijn 2009/119/EG achterhaald en moeten deze worden aangepast zodat naar de relevante bepalingen van die verordening wordt verwezen.

 

(4)

De toepassing van twee verschillende formules voor de berekening van de hoeveelheid nafta die niet relevant is voor de berekening van de opslagverplichting, afhankelijk van de vraag of de opbrengst van nafta in het voorgaande jaar kleiner of groter was dan 7 %, heeft in de praktijk geleid tot schommelingen in de opslagverplichting van sommige lidstaten, wat kan leiden tot een aanzienlijke financiële last en tot niet-naleving, zonder dat de doelstellingen van de richtlijn dit rechtvaardigen. Door de grenswaarde van 7 % weg te nemen en alle lidstaten dezelfde mogelijkheden te geven, moeten de ongelijkheden en ongerechtvaardigde schommelingen worden verholpen.

 

(5)

Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie over toelichtende stukken (4) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om in verantwoorde gevallen de kennisgeving van omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt toegelicht.

 

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 23 van Richtlijn 2009/119/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2009/119/EG wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

Artikel 2, onder i), wordt vervangen door:

 

„i)

„olievoorraden”, voorraden ruwe aardolie of aardolieproducten, gedefinieerd in hoofdstuk 3.4 van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 1099/2008;”.

 

2)

Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   In afwijking van lid 2 worden van 1 januari tot en met 30 juni van elk kalenderjaar de in dat lid bedoelde daggemiddelden van de netto-invoer en het binnenlandse verbruik bepaald op basis van de ingevoerde en verbruikte hoeveelheid in het voorlaatste kalenderjaar dat aan het lopende kalenderjaar...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.