Besluit 2018/1720 - Globaliseringsfonds aanvraag van Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Besluit 2018/1720 - Globaliseringsfonds aanvraag van Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 16 november 2018 gepubliceerd en is op 23 oktober 2018 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2018/1720 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal — EGF/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel)

officiële Engelstalige titel

Decision (EU) 2018/1720 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Portugal — EGF/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2018/1720
Origineel voorstel COM(2018)621 NLEN
Celex-nummer i 32018D1720

3.

Key dates

Document 23-10-2018; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 16-11-2018; PB L 291 p. 8-9
Inwerkingtreding 23-10-2018; Toepassing zie art 2
16-11-2018; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

16.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/8

 

BESLUIT (EU) 2018/1720 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 23 oktober 2018

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal — EGF/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006 (1), en met name artikel 15, lid 4,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (2), en met name punt 13,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) heeft tot doel steun te verlenen aan werknemers die werkloos zijn geworden en aan zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van uit de globalisering voortvloeiende grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, doordat de wereldwijde financiële en economische crisis aanhoudt, of door een nieuwe wereldwijde financiële en economische crisis, en hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren.

 

(2)

Conform artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (3) mag het EFG het jaarlijks maximumbedrag van 150 miljoen EUR (prijzen 2011) niet overschrijden.

 

(3)

Portugal heeft op 24 april 2018 een aanvraag ingediend om middelen uit het EFG ter beschikking te stellen voor ontslagen in de sector vervaardiging van kleding in de regio’s Norte, Centro en Lisboa in Portugal. Portugal heeft overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 aanvullende gegevens ingediend. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het EFG overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) nr. 1309/2013.

 

(4)

Portugal heeft besloten om door het EFG medegefinancierde individuele dienstverlening overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 ook te verlenen aan 730 NEET’s (jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen).

 

(5)

Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om een financiële bijdrage van 4 655 883 EUR te leveren aan de door Portugal ingediende aanvraag.

 

(6)

Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het EFG ter beschikking te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 wordt een bedrag van 4 655 883 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing vanaf 23 oktober 2018.

Gedaan te Straatsburg, 23 oktober 2018.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

  • A. 
    TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

  • K. 
    EDTSTADLER
 

  • (3) 
    Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.