Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel

Justus Lipsius
datum 7 december 2018 14:30
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius i Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 10 december 2018 (OR. en)

15373/18 OJ CRP1 43

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel 12 december 2018 (10.00)

Lexgebouw, Brussel 14 december 2018 (13.00)

WOENSDAG 12 DECEMBER 2018 (10.00 UUR)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Interne Markt en Industrie

 • 6. 
  Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt lÖlfCl 15248/15

Voorbereiding van de trialoog

Telecommunicatie

 • 7. 
  Cyberbeveiligingsverordening IÖ1[C Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

15373/18

GIP.l

ass/sv

1

NL

Interne Markt en Industrie

Verordening precursoren voor explosieven lÖlfCl 14613/15

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

Verordening meststoffen lÖlfCl 15103/18

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

 • 10. 
  Goederenpakket: verordening markttoezicht en naleving IÖ1[C

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Milieu

 • 11. 
  Zitting van de Raad (Milieu) op 20 december 2018: voorbereiding

Een schone planeet voor iedereen: strategische langetermijnvisie 15210/18 voor een klimaatneutrale economie

Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling

 • 12. 
  Verordening betreffende CCh-normen voor auto's en IÖ1[C bestelwagens (herschikking)

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Landbouw en Visserij

 • 13. 
  Zitting van de Raad (Landbouw en Visserij) op 17 en 18 december 2018: voorbereiding

Verordening van de Raad betreffende de TAC's en quota voor [c] 15118/18

de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2019 13731/18

Politiek akkoord + ADD 1 - 2

Landbouw

 • 14. 
  Verordening algemene levensmiddelenwetgeving IÖ1[Ü1 15148/18 + ADD 1

Voorbereiding van een algemene oriëntatie

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 15. 
  Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven 15177/18

Voorbereiding van de trialoog

15373/18

GIP.l

ass/sv

2

NL

Vervoer

 • 16. 
  Verordening bescherming van de mededinging in de luchtvaart lÜlfÜI 15115/1/18 REV 1 Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

Energie

 • 17. 
  Zitting van de Raad (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) op 19 december 20li voorbereiding
 • 1. 
  Pakket schone energie IÖ1[C
 • a) 
  Verordening inzake de governance van de energie-unie
 • b) 
  Richtlijn energie-efficiëntie
 • c) 
  Richtlijn hernieuwbare energie (herschikking) Mondeling verslag van het voorzitterschap
 • d) 
  Verordening elektriciteit (herschikking)
 • e) 
  Richtlijn elektriciteit (herschikking)
 • f) 
  Verordening risicoparaatheid in de elektriciteitssector
 • g) 
  ACER-verordening (herschikking) Mondeling verslag van het voorzitterschap over de stand van zaken

Verordening Connecting Europe Facility IÖ1[C

Mondeling verslag van het voorzitterschap over de stand van zaken

Een schone planeet voor iedereen: strategische 15140/18

langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie

Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling

 • 18. 
  ACER-verordening (herschikking) IÖ1[C Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

15373/18

GIP.l

ass/sv

3

NL

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018 (13.00 UUR)

Punten ter bespreking (II)

Milieu

 • 19. 
  Richtlijn kunststoffen voor eenmalig gebruik [ÖlfC 15211/15

Voorbereiding van de trialoog

 • 20. 
  Verordening persistente organische verontreinigende stoffen lÖlfÜI 15212/15 (POP's) (herschikking)

Voorbereiding van de trialoog

Telecommunicatie

 • 21. 
  Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie lÖlfC

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 22. 
  Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit |Ö1[C

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

 • 23. 
  Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden IÖ1[C Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Cultuur/Audiovisuele sector

 • 24. 
  Verordening Creatief Europa 2021-2027 gH 15153/15

Voorbereiding van een partiële algemene oriëntatie

Diversen

15373/18

GIP.l

ass/sv

4

NL

BIJLAGE

WOENSDAG 12 DECEMBER 2018 (10.00 UUR)

Punten zonder bespreking (!)

Institutionele zaken

Schriftelijke vragen

 • 25. 
  Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord van leden van het Europees Parlement aan de Raad

Aanneming volgens de stilzwijgende procedure

Peter van Dalen (ECR)

"ISIS-terroristen lopen vrij rond in Europa"

Benoemingen

 • 26. 
  Drie leden (BG, HR, IT) van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (2018-2021)

Vaststelling

15230/18 PE-QE

15083/18

14063/18 14062/18 EDUC

Andere

 • 27. 
  Voorzitterschap van bepaalde groepen door andere delegaties op verzoek van het Roemeense voorzitterschap

Goedkeuring

15361/18 POLGEN

Sport

 • 28. 
  Twee EU-vertegenwoordigers en vervanging van een EU-vertegenwoordiger in het bestuur van het WADA

Goedkeuring

14920/1/18 REV 1 SPORT

15373/18

GIP.l

ass/sv

5

NL

Visserij

 • 29. 
  Verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de vangstmogelijkheden voor vissersvaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen Vaststelling

14425/18 +ADD 1

14418/18

PÊCHE

 • 30. 
  Verordening van de raad tot vaststelling, voor 2019, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Zwarte Zee

Vaststelling

 • 31. 
  Verordening betreffende een meerjarenplan voor visbestanden in de westelijke wateren

Bevestiging van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

14293/18 +ADD 1

14292/18

PÊCHE

15002/18

15120/18 +ADD 1 PÊCHE

Interne Markt en Industrie

 • 32. 
  Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf (codificatie)

Aanneming van de wetgevingshandeling

g][C] 15175/18

PE-CONS 59/1 \

CODIF

COMER

 • 33. 
  Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

Aanneming van de wetgevingshandeling

 • 34. 
  Verordening betreffende autonome tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Vaststelling

 • 35. 
  Verordening Europese bedrijfsstatistieken (FRIBS)

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

 • 36. 
  Verordening tot wijziging van het douanewetboek van de Unie, wat betreft Campione d'Italia en het meer van Lugano

Bevestiging van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

15176/18 PE-CONS 65/1 i ENT

lÖÏCl 15232/1 \ 13271/15 UD

g][C] 15274/18 STATIS

|Ü][C] 15381/li UD

15373/18

GIP.l

ass/sv

6

NL

Buitenlandse Zaken

 • 37. 
  Besluit van de Raad ter ondersteuning van gendermainstreaming in beleid, programma's en acties in de strijd tegen handel in en misbruik van handvuurwapens

Vaststelling

14908/18 14645/18 CORLX

 • 38. 
  Besluit van de Raad tot verlenging van de EU-missie voor bijstandsverlening inzake geïntegreerd grensbeheer in Libië (EUBAM)

Vaststelling

14941/18 14056/18 CORLX

 • 39. 
  Besluit en verordening van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Vaststelling

15184/18 14809/18 14811/18 CORLX

 • 40. 
  Ondermijnen van de soevereiniteit van Oekraïne: voorafgaande kennisgevingen

Goedkeuring

15259/18 CORLX

 • 41. 
  Beperkende maatregelen Egypte - voorafgaande kennisgevingen

Goedkeuring

15350/18 CORLX

 • 42. 
  Besluit en uitvoeringsverordening van de Raad betreffende beperkende maatregelen Myanmar/Birma Vaststelling

15255/18 15036/18 15038/18 CORLX

Justitie en Binnenlandse Zaken

 • 43. 
  (evt.) Interoperabiliteitsverordening (grenzen en visa) IO|C| 14691/18

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement COSI

Algemene Zaken

 • 44. 
  (evt.) Verordening Europees burgerinitiatief IO|C| 15397/18

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement INST

15373/18

GIP.l

ass/sv

7

NL

Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen

Milieu

 • 45. 
  Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 15190/18

13.11.2018 tot rectificatie van Verordening (EU) nr. 63/2011 tot 14308/18

vaststelling van gedetailleerde bepalingen voor de aanvraag van CLEVIA een afwijking van de specifieke C02-emissiedoelstellingen uit hoofde van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Gedelegeerde handeling - Voornemen geen bezwaar te maken

Volksgezondheid

 • 46. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot 15087/18

vaststelling van afwijkingen van artikel 1, lid 3, van 14373/18 + ADD 1

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en DENLEG

de Raad inzake voedings- en gezondheidsclaims voor

levensmiddelen voor het gebruik van bepaalde generieke

omschrijvingen

Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

15373/18

GIP.l

ass/sv

8

NL

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018 (13.00 UUR)

Punten zonder bespreking (I)

Vervoer

 • 47. 
  (evt.) Besluit van de Raad betreffende de begroting voor 2019 15380/18

die door het regionaal stuurcomité moet worden vastgesteld 15204/18

(voorlopige vertaling) TRANS

Vaststelling

Economische en Financiële Zaken

 • 48. 
  Btw: veralgemeende verleggingsregeling goederen en diensten [S][Cl 13023/18 Vaststelling 12852/18

FISC

S3 Eerste lezing

[s] Bijzondere wetgevingsprocedure

SD Stilzwijgende procedure (artikel 12, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

\ö\ Op basis van een Commissievoorstel

15373/18

GIP.l

ass/sv

9

NL


Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 december 2018 (OR. en)

15373/18 ADD 1 OJ CRP1 43

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Lexgebouw, Brussel 14 december 2018 (13.00)

VOORLOPIGE AGENDA - ADDENDUM Nr. 1

Het Comité zal de bespreking voortzetten van het volgende punt, dat na punt 20 (POP's) zal worden behandeld:

Punten ter bespreking (II)

Milieu

 • 12. 
  (voortzetting) Verordening betreffende C02-normen voor auto's en bestelwagens (herschikking) Voorbereiding van de trialoog

g][C] 15551/18

Het volgende punt dient te worden toegevoegd:

Punten zonder bespreking (!)

Buitenlandse Zaken

 • 49. 
  8e Associatieraad met Egypte

Vaststelling van het EU-standpunt

15251/18 EG

15373/18 ADD 1

Gnu

van/GRA/hh

1

NL

Het onderstaande punt dient als volgt te luiden:

Punten zonder bespreking (I)

Vervoer

 • 47. 
  Besluit van de Raad betreffende de begroting 2019 die door het 15380/18

regionaal stuurcomité moet worden vastgesteld (voorlopige 15204/18

vertaling) " " TRANS

Vaststelling

S3 Eerste lezing

[c] Op basis van een Commissievoorstel

15373/18 ADD 1

GIP.l

van/GRA/hh

2

NL


1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers i. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers i voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

 • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
 • concurrentievermogen
 • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
 • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
 • milieu
 • vervoer, telecommunicatie en energie

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...